Zásady ochrany soukromíTato směrnice je věnována tématu ochrany osobních údajů v návaznosti na platnost obecného nařízení o ochraně osobních údajů fyzických osob neboli GDPR (General Data Protection Regulation).

Obecné obchodní zásady společnosti DHO s.r.o. (dále také DHO), vyjadřují náš závazek usilovat o ochranu osobních údajů našich zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Tato pravidla uvádějí, jak bude tento závazek implementován a postavení společnosti v roli správce i zpracovatele osobních údajů.

Zpracovatelem je DHO s.r.o. v případě osobních údajů, které zpracovává na základě pověření. Například provoz služby pro sledování polohy a historie pohybu vozidel, osob na základě plnění smluvního vztahu se zákazníkem.

Zásady ochrany soukromí

Ochranu Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů považujeme za významnou záležitost a věnujeme jí zvláštní pozornost. Naše politika ochrany osobních údajů je v souladu se zákonnými ustanoveními a s našimi pravidly chování, která se vztahují na celou společnost DHO.

Klademe důraz na spolupráci se společnostmi, které dodržují pravidla a zákonná ustanovení a svou činnost provádí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů. Více o zpracovatelích a příjemcích níže.

Zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a interními pravidly společnosti. Společnost organizuje a poskytuje zaměstnancům školení o pravidlech a dalších závazcích týkající se bezpečnosti a ochrany dat a stejně tak dochází k interním auditům pro kontrolu dodržování těchto pravidel a zásad při práci s osobními údaji. Přístupy k osobním údajům jsou řízené a založené na právech jednotlivých zaměstnanců tak, jak je nezbytně nutné pro práci na jednotlivých odděleních.

Osobní údaje získané během návštěv na našich webových stránkách zpracováváme v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v České republice. Pro optimalizaci těchto webových stránek z hlediska systémového výkonu, využitelnosti a poskytování užitečných informací o produktech a službách automaticky shromažďujeme a ukládáme. Tyto informace jsou typicky informace o vaší IP adrese, typu prohlížeče a nastavení jazyka, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP) a o datu a délce vaší návštěvy.

Tyto informace používáme k efektivnímu spravování webových stránek, k získávání informací o chování uživatelů na webových stránkách, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o našich uživatelích jako celku. Takto nashromážděné informace je možné využít pro marketingové a propagační účely i pro komunikaci (např. pro lepší orientaci uživatelů na stránkách, poskytování personifikovaných nabídek. Odkazy na webových stránkách mohou směřovat na jiné služby, kterých se naše pravidla netýkají.


Služby cookies a jejich využívání

Webové stránky organizace, emailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies“.

„Cookie“ je malý soubor, skládající se obvykle z písmen a číslic, které prostřednictvím našeho internetového serveru posíláme do souboru cookie prohlížeče na pevném disku Vašeho počítače. To nám například umožňuje rozpoznat zařízení daného uživatele v případě, že dojde ke spojení mezi internetovým serverem a internetovým prohlížečem. Hlavním účelem cookies je umožnit našemu internetovému serveru poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek společnosti byla pro uživatele více osobní a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby.

Na www stránkách využívá společnost dva druhy cookies:

Session cookies – jedná se o dočasné cookies, které se ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkci některých aplikací či funkčnost těchto stránek povinné.

Permanentní cookies – permanentní cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách (např. rychlejší a jednodušší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období, které závisí na tom, jaké zvolíte nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek. Permanentní cookies jsou známé také jako tracking cookies.

Další osobní údaje se shromažďují pouze, pokud dáte k takovémuto zpracování výslovný souhlas.


Kategorie a rozsah zpracovávaných dat

S ohledem na ochranu osobních údajů omezujeme zpracování osobních dat na údaje, které jsou přiměřené a relevantní pro příslušný obchodní účel. Jsou to osobní údaje pro identifikaci a komunikaci s Vámi a zvláštní kategorie osobních údajů, které jsou potřebné pro naší obchodní činnost v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.


Kategorie osobních údajů

V rámci našich činnosti, provozu a využívání služeb můžeme shromažďovat následující osobní údaje uživatelů, zákazníků, obchodních partnerů či dodavatelů. Jsou to:

Jméno a příjmení
Název společnosti
Adresa
e-mailová adresa
telefonní číslo
faxové číslo
webová stránka
bankovní číslo účtu
IČO/DIČ
Fotografii
Polohu a historie polohy pomocí GPS lokátoru v systému LogBookie
Polohu a historie polohy mobilního telefonu pomocí mobilní aplikace GPS Logbookie
Historii pohybu rozděleného dle zvoleného typu jizdy uživatelem v systému LogBookie
Typ zařízení
Identifikační čip
Historie hovorů
SPZ vozidla
Platební morálka
Akce uživatele na webu - datum, URL, IP, GET data (uživatele systému)
Otevřené data poskytované úřady, orgány státní správy, statistickým úřadem, a to zejména Registrem živnostenského podnikání, Veřejným rejstříkem a Sbírce listin a Registru ekonomických subjektů a dalších veřejných rejstřících.
Kontaktní údaje, které o sobě subjekt údajů veřejně prezentuje jako kontaktní údaje subjektu (telefon, e-mail, webové stránky, Facebook stránky, LinkedIn, messengery, …)

Zvláštní kategorie osobních údajů

Společnost nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé osobní údaje“).


Doba zpracování

S vašimi osobními údaji pracujeme:

Po dobu potřebnou k plnění příslušného obchodního účelu.
Po dobu potřebnou k plnění zákonných nařízení (tj. minimálně dobu trvání dle archivního zákona).
Pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


Po ukončení stanoveného období pro zpracování a uchování osobních dat budou Vaše údaje bezpečně vymazány nebo zničeny, anonymizovány.

V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. profilování za účelem nabídky vhodných produktů a služeb) jsou údaje zpracovány po dobu platnosti účelu zpracování.


Zdroj dat

Data, která zpracováváme, získáme převážně od subjektů osobních údajů. Můžeme se však o Vás dozvědět i z jiných zdrojů, abychom se ujistili, že to, co o Vás víme, je pravdivé a úplné.

Zpracováváme osobní údaje, které nám jsou sděleny při navázání obchodního vztahu registraci, uzavření smlouvy, v průběhu jejího a využívání našich služeb přímo subjektem údajů nebo jeho zaměstnanci.
Vaše osobní údaje a stejně tak citlivá osobní data můžeme získat za účelem plnění závazku ze smlouvy.

Ke zpracování osobních údajů může dojít i v případě poskytnutí Vašich dat od třetí osoby, které jste poskytl souhlas nebo přímo plnou moc k tomuto účelu. Informace můžeme doplnit i o Vámi zveřejněná data z veřejně dostupných zdrojů.

Otevřené data poskytované úřady, orgány státní správy, statistickým úřadem, a to zejména Registrem živnostenského podnikání, Veřejným rejstříkem a Sbírce listin a Registru ekonomických subjektů a dalších veřejných rejstřících.
Kontaktní údaje, které o sobě subjekt údajů veřejně prezentuje jako kontaktní údaje subjektu (telefon, e-mail, webové stránky, Facebook stránky, Linkedin, messengery,


Účely zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní pouze v rozsahu nezbytném pro plnění příslušného obchodního účelu. Osobní údaje mohou být zpracovány za jedné nebo více následujících okolností:

Mobilní aplikace GPS Logbookie a polohová data
Mobilní aplikace sbírá polohová data pouze na vyžádání uživatele, a to když využije funkci vytvoření jízdy. Za účelem vytváření jízdy je potřeba mít povelené sledování polohy na pozadí.


Legitimní účely zpracování

Jednáte-li se společností DHO s.r.o. jako uživatel, zákazník, obchodní partner či dodavatel, požádáme Vás o poskytnutí osobních údajů pro následující účely:

Uzavírání, správa a plnění smluv.
Veřejného zájmu
Dostupnosti otevřených dat z veřejných rejstříků na jednom místě.
Ověření existence, aktivního stavu podnikajících právnických a fyzických osob a jejich veřejně prezentovaných kontaktní údajů.
Předcházení a detekce daňových a jiných podvodů
Předcházení nevyžádané nabídky služeb a produktů
Přímého marketingu.
Propagaci a prezentaci produktů a služeb subjektů údajů
Řízení vztahů, poskytování (on-line) služeb a kontaktů.
Zlepšení služeb.
Marketing a analýza zákazníků/procesů.
Detekce, prevence, v souladu se zákonem AML (praní špinavých peněz).
Vědecká a statistická analýza.
Vymáhání pohledávek. Hodnocení platební morálky.
Předávání k dalšímu zpracování třetím subjektům pro účely ověřování a hodnocení platební morálky a důvěryhodnosti účastníka a provozování s tím souvisejících registrů. Subjekty mohou pro tyto účely údaje poskytovat dalším subjektům.Souhlas dle tohoto článku může být kdykoliv odvolán, a to pouze výslovným prohlášením Klienta, Obchodníka či subjektu údajů, učiněným písemnou formou a zaslaným DHO s.r.o.
Plnění právních a regulačních povinností

Jste-li uchazeč o zaměstnání, dochází ke zpracování Vašich osobních údajů pro následující účely:

Plnění pracovní smlouvy, smluvních závazků a řízení lidských zdrojů.
Interní řízení včetně hodnocení organizace nebo firemní kultury.
Zdraví a spokojenost zaměstnanců.
Detekce podvodů, prevence.
Plnění právních a regulačních povinností.
Ochrana životně důležitých zájmů zaměstnanců.
Analýza profilů zaměstnanců.
Přijetí a obsazení volných pracovních míst, vč. bývalých zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.


Databáze firem Expanzo.com pro následující účely:

Uzavírání, správa a plnění smluv.
Veřejného zájmu
Dostupnosti otevřených dat z veřejných rejstříků na jednom místě.
Ověření existence, aktivního stavu podnikajících právnických a fyzických osob a jejich veřejně prezentovaných kontaktní údajů.
Předcházení a detekce daňových a jiných podvodů
Předcházení nevyžádané nabídky služeb a produktů
Přímého marketingu
Propagaci a prezentaci produktů a služeb subjektů údajú
Detekce, prevence, v souladu se zákonem AML (praní špinavých peněz).
Vědecká a statistická analýza.
Plnění právních a regulačních povinností.
Zlepšení služeb.
Marketing a analýza zákazníků/procesů.
Vymáhání pohledávek. Hodnocení platební morálky.
Předávání k dalšímu zpracování třetím subjektům pro účely ověřování a hodnocení platební morálky a důvěryhodnosti účastníka a provozování s tím souvisejících registrů. Subjekty mohou pro tyto účely údaje poskytovat dalším subjektům.Souhlas dle tohoto článku může být kdykoliv odvolán, a to pouze výslovným prohlášením Klienta, Obchodníka či subjektu údajů, učiněným písemnou formou a zaslaným DHO s.r.o.

Přesné podmínky Ochrany osobních údajů naleznete na Expanzo.com


Souhlas

Pokud nejde o žádnou z výše uvedených variant nebo bude souhlas vyžadován jiným zákonným požadavkem, bude souhlas získán od vlastníka osobních údajů před jejich zpracováním. Při udělení souhlasu Vám sdělíme následující informace:

Účely zpracování, pro které je požadován souhlas.
Naše kontaktní údaje jakožto správce a zpracovatele osobních údajů.
Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.


Je-li zpracování přiměřeně nezbytné k vyřízení požadavku, je souhlas subjektu údajů předpokládán (například návštěva webové stránky, využívání produktů a služeb společnosti DHO s.r.o.)

Souhlas by měl být svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným svolením subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to v podobě písemného prohlášení, učiněného i elektronicky, nebo ústního prohlášení.

Subjekt údajů má právo odmítnout nebo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. DHO s.r.o. údaje přestane zveřejňovat nebo je smaže, pokud nadále nemá legitimní a oprávněný důvod k jejich zpracování a zveřejnění.


Práva vlastníků údajů

S platností obecného nařízení o ochraně osobních údajů vzniká vlastníkům (subjektům) osobních údajů právo na:

Informace a přístup k osobním údajům.
Přenositelnost údajů.
Omezení zpracování.
Opravu a výmaz osobních údajů.
Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování.
Vznést námitku.
Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování.

Role, ve kterých můžeme evidovat Vaše osobní údaje a určit jednoznačnou identifikaci Vaší osoby, jsou:

Jste náš klient – nakupující, zájemce o nákup, dlužník, uživatel služeb.
Jste náš obchodní partner – zprostředkovatel obchodu.
Jste zákazník partnera – zákazník našeho partnera.
Jste náš dodavatel – poskytovatel služby a technické podpory, zpracovatel dílčích procesů.
Jste náš zaměstnanec – stálý a bývalý zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání.
Jste fyzická nebo právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku. Zejména Registru živnostenského podnikání, Veřejném rejstříků a Sbírce listin a Registru ekonomických subjektů a dalších obchodních rejstřících.

Dále Vás chceme upozornit, že při uplatnění Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů může dojít k určitému omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.


Uplatnění práv klienta a obchodního partnera


Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na adrese DHO s.r.o., Cejl 53/115, 602 00 Brno , nebo na elektronické adrese info@logbookie.eu.

Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby, a to písemnou i elektronickou formou. V opačném případě Vás požádáme o dodání dodatečných podkladů pro správnou identifikaci Vaší osoby.


Informace a přístup k osobním údajům

V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám sdělit následující:

Totožnost a kontaktní údaje společnosti DHO s.r.o..
Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje získány, a právní základ pro zpracování.
Oprávněné zájmy správce, zpracovatele nebo třetí strany v případě, že jsou tyto zájmy nadřazené nad zájmy a právy subjektu údajů.
Případné příjemce osobních údajů a úmysl, předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Dobu, po kterou budou údaje používány, příp. uloženy.
Výčet Vašich práv včetně práva podat stížnost.
Zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, tedy kdy dochází ke zpracování dat na základě zákona a kdy na základě Vašeho souhlasu.
Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilováníV případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly data přijata.

Informace poskytneme nejpozději do jednoho měsíce od žádosti.


Přenositelnost

Vlastník osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako vlastník osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně.

Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce nebo zpracovatelem pověřen.

Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.


Omezení zpracování

Jako vlastník údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

Popřete přesnost osobních údajů.
Máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití.
Již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Vznesete námitku proti zpracování – zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody správce a zpracovatele převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.


V případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.


Oprava a výmaz osobních dat

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají.

Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naše kontaktní údaje.

Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovávány.
Odvoláte souhlas, na jehož základě údaje zpracováváme, a neexistuje další právní důvod pro zpracování.
Jsou osobní údaje zpracovány protiprávně.
Osobní údaje byly shromážděny za podmínek udělení souhlasu dítěte v souvislosti se službami informační společnosti.Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. Dále vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely našich oprávněných zájmů či zájmy třetí strany (vč. profilování).
V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno.
Zpracování pro účely přímého marketingu (vč. profilování).
V případě, že vznesete námitku a nepřejete si, aby Vaše údaje byly dále zpracovávány pro tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení. Po obdržení námitky přestáváme Vaše údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.
Zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Právo lze uplatnit, pouze pokud se nejedná o zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.


Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.
Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Může docházet však k manuálnímu profilování dat na základě otevřených dat poskytovaných úřady, orgány státní správy, statistickým úřadem a na základě typů kontaktních údajů.


Děti-uplatnění práv nezletilých a zastoupení

V případě poskytování informačních služeb nezletilému je souhlas dítěte pro zpracování jeho osobních údajů považován za zákonný, dosáhlo-li dítě nejméně věku 13 let. Souhlas dítěte mladšího 13 let je nutno vyjádřit nebo schválit zákonným zástupcem (osoba s rodičovskou zodpovědností k dítěti).
Výše uvedené se nevztahuje na obecné smluvní právo členských států, například pravidla týkající se platnosti, uzavírání nebo účinků smlouvy vzhledem k dítěti.


Uplatnění práv dodavatele

Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na DHO s.r.o., Cejl 53/115, 602 00 Brno, nebo na e-mailu adrese info@logbookie.eu. Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby.

Pokud jste podnikající fyzická osoba, se kterou spolupracujeme na základně smluvního vztahu, jsme v tomto případě správci nebo zpracovateli Vašich osobních údajů a lze u nás uplatnit svá práva.


Informace a přístup k osobním údajům

V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám sdělit následující:

Totožnost a kontaktní údaje společnosti DHO s.r.o.
Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje získány, a právní základ pro zpracování.
Oprávněné zájmy správce, zpracovatele nebo třetí strany v případě, že jsou tyto zájmy nadřazené nad zájmy a právy subjektu údajů.
Případné příjemce osobních údajů a úmysl, předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Dobu, po kterou budou údaje používány, příp. uloženy.
Výčet Vašich práv včetně práva podat stížnost.
Zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, tedy kdy dochází ke zpracování dat na základě zákona a kdy na základě Vašeho souhlasu.
Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly data přijata.

Jako náš dodavatel služeb, máte právo na informace a přístup k údajům, které Vám budou poskytnuty v okamžik sepsání smlouvy při sběru osobních údajů. Stejně tak Vám budou poskytnuty informace po opravě, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Ve všech a jiných případech Vám poskytneme informace nejpozději do jednoho měsíce od nastalé skutečnosti.


Přenositelnost

Vlastník osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako vlastník osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně.

Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce nebo zpracovatelem pověřen. Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.


Omezení zpracování
Jako vlastník údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

Popřete přesnost osobních údajů.
Máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití.
Již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Vznesete námitku proti zpracování – zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody správce nebo zpracovatele převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

V případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.


Oprava a výmaz osobních dat
Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají.
Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naše kontaktní údaje.

Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovávány.
Odvoláte souhlas, na jehož základě údaje zpracováváme, a neexistuje další právní důvod pro zpracování.
Jsou osobní údaje zpracovány protiprávně.
Osobní údaje byly shromážděny za podmínek udělení souhlasu dítěte v souvislosti se službami informační společnosti.

V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám, přijímáme potřebné kroky ke k informování všech příjemců Vašich osobních údajů a sdělení, aby vymazali veškeré odkazy.


Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. Dále vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.


Právo vznést námitku

Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely našich oprávněných zájmů či zájmy třetí strany (vč. profilování).
V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno.
Zpracování pro účely přímého marketingu (vč. profilování).
V případě, že vznesete námitku a nepřejete si, aby Vaše údaje byly dále zpracovávány pro tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení. Po obdržení námitky přestáváme Vaše údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.
Zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Právo lze uplatnit, pouze pokud se nejedná o zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování
Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.
Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Může docházet však k manuálnímu profilování dat na základě otevřených dat poskytovaných úřady, orgány státní správy, statistickým úřadem a na základě typů kontaktních údajů.


Uplatnění práv uchazečů o zaměstnání
Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na adrese DHO s.r.o., Cejl 53/115, 602 00 Brno , nebo na elektronické adrese info@logbookie.eu.

Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby. V opačném případě Vás požádáme o dodání dodatečných podkladů pro správnou identifikaci Vaší osoby.


Informace a přístup k osobním údajům
V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám sdělit následující:

Totožnost a kontaktní údaje společnosti DHO s.r.o.
Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje získány, a právní základ pro zpracování.
Oprávněné zájmy správce, zpracovatele nebo třetí strany v případě, že jsou tyto zájmy nadřazené nad zájmy a právy subjektu údajů.
Případné příjemce osobních údajů a úmysl, předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Dobu, po kterou budou údaje používány, příp. uloženy.
Výčet Vašich práv včetně práva podat stížnost.
Zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, tedy kdy dochází ke zpracování dat na základě zákona a kdy na základě Vašeho souhlasu.
Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.


V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly data přijata.

Informace poskytneme nejpozději do jednoho měsíce od žádosti.


Přenositelnost
Vlastník osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako vlastník osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně.

Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce nebo zpracovatelem pověřen. Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.


Omezení zpracování
Jako vlastník údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

Popřete přesnost osobních údajů.
Máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití.
Již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Vznesete námitku proti zpracování – zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody správce nebo zpracovatele převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.V případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.


Oprava a výmaz osobních dat
Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají.
Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naše kontaktní údaje.
Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:


Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovávány.
Odvoláte souhlas, na jehož základě údaje zpracováváme, a neexistuje další právní důvod pro zpracování.
Jsou osobní údaje zpracovány protiprávně.
Osobní údaje byly shromážděny za podmínek udělení souhlasu dítěte v souvislosti se službami informační společnosti.V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám, přijímáme potřebné kroky ke k informování všech příjemců Vašich osobních údajů a sdělení, aby vymazali veškeré odkazy.

Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. Dále vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo vznést námitku
Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely našich oprávněných zájmů či zájmy třetí strany (vč. profilování).
V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno.
Zpracování pro účely přímého marketingu (vč. profilování).
V případě, že vznesete námitku a nepřejete si, aby Vaše údaje byly dále zpracovávány pro tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení. Po obdržení námitky přestáváme Vaše údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.
Zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Právo lze uplatnit, pouze pokud se nejedná o zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování
Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.
Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k automatizovanému rozhodování včetně profilování.


Kontaktní údaje správce/zpracovatele
Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na DHO s.r.o., Cejl 53/115, 602 00 Brno, nebo na e-mailu adrese info@logbookie.eu. Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby.

Vaše žádosti/stížnosti zpracujeme bez zbytečného odkladu a budeme Vás informovat o vyřízení do 30 dnů od obdržení žádosti/stížnosti.


Převažující/nadřazené zájmy
Některá práva a povinnosti společnosti DHO s.r.o., mohou být nadřazená nad právy jednotlivců, pokud za daných konkrétních okolností existuje oprávněný zájem, který převažuje nad zájmem jednotlivce (přednostní zájem). Převažující zájem existuje, je-li třeba:

Chránit oprávněné obchodní zájmy společnosti DHO s.r.o., včetně:
Zdraví, bezpečnost nebo bezpečnost jednotlivců.
Práva duševního vlastnictví, obchodního tajemství nebo jméno společnosti.
Kontinuity obchodních operací.
Zachování důvěrnosti při navrhovaném prodeji, fúzi nebo akvizici podniku.
Zapojení důvěryhodných poradců nebo poradců pro obchodní, právní, daňové nebo pojišťovací účely.
Předcházet nebo vyšetřovat porušení zákona, a to skutečné nebo předpokládané na základě odůvodněných podezření (včetně spolupráce s např. Policií ČR), smluv, nebo zásad naší společnosti.
Jinak chránit nebo bránit práva společnosti DHO s.r.o., jejích zaměstnanců nebo jiných osob.
veřejný zájem
předcházení daňovým a jiným podvodům

Přenos osobních údajů třetím stranám

V rámci naší činnosti mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty:
Zákonem daným subjektům, např. soudům, České národní bance, exekutorům nebo insolvenčním správcům.
Dalším subjektům pro ochranu práv (např. soudům, smluvním lékařům, vyšetřovatelům, soudním komisařům apod.).
Zpracovatelům, kteří zaručují technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů.
S vaším souhlasem ostatním členům skupiny DHO s.r.o., a spolupracujícím obchodním partnerům.
Uživatelům a zákazníkům Expanzo.com v případě, že se jedná o veřejně prezentované osobní údaje nebo otevřené data poskytované úřady, orgány státní správy, statistickým úřadem zejména data z Registru živnostenského podnikání, Veřejném rejstříků a Sbírce listin a Registru ekonomických subjektů a dalších obchodních rejstřících.

Třetím stranám jsou předávány osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění obchodního účelu.

Společnost DHO s.r.o., spolupracuje pouze se zpracovateli, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo zákonné požadavky a aby byla zajištěna ochrana práv nejen našich klientů ale také zaměstnanců.


Seznam subjektů, které mohou přijít do styku s osobními údaji.

Správce

DHO s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 (IČ: 28446542)


Zpracovatelé

DHO s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 (IČ: 28446542)
Obchodní zprostředkovatelé oprávnění zprostředkovávat produkty DHO s.r.o..
Orgány veřejné moci a soudy (zejm. při plnění našich zákonných povinností).
Auditoři nebo jiné nezávislé osoby zajišťující plnění zákonných povinností.
Poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií.
Poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa a vymáhání pohledávek apod.).
Poskytovatelé zajíšťující přípravu a výrobu tiskových materiálů a dokumentů (zejména Vyúčtování, propagačních a informačních materiálů Poskytovatele) a jejich rozesílání.
Poskytovatelé služeb sloužících k ověření a hodnocení platební morálky
Provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí a poskytovatelí veřejných telekomunikačních služeb, je-li to nezbytně nutné pro zajištění propojení a přístupu k síti ke vzájemnému Vyúčtování a k identifikaci zneužívání sítě a služeb.
Poskytovatelé zdravotních služeb (při šetření pojistných událostí).
Klienti našich služeb v případě, že se jedná o Veřejně prezentované kontakty a otevřené data.


Pravidla pro přenos údajů mimo Evropskou unii

Tento článek stanoví další pravidla pro předávání osobních údajů třetím stranám se sídlem v zemi, u které se nepředpokládá poskytnutí adekvátní úrovně ochrany osobních údajů (země s nevhodným stavem).

Osobní údaje mohou být převedeny na třetí stranu, která se nachází v zemi s nevhodným statusem, pouze pokud:
Mezi společností DHO s.r.o., a příslušnou třetí stranou byla uzavřena smlouva, která poskytuje záruky, že třetí strana bude dodržovat obdobnou úroveň ochrany, jaká je stanovena v naší společnosti.
Třetí strana byla certifikována podle kodexu chování nebo certifikačního programu, který je uznán podle platných právních předpisů, za poskytnutí „přiměřené“ úrovně ochrany údajů.
Třetí strana zavedla závazná korporátní pravidla nebo podobný mechanismus kontroly převodu osobních dat, který poskytuje patřičné záruky podle platných právních předpisů.
Převod je nezbytný pro uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené v zájmu jednotlivce mezi DHO s.r.o., a třetí stranou.
Převod je nezbytný pro plnění smlouvy se zákazníkem, dodavatelem nebo obchodním partnerem, nebo na žádost zákazníka, dodavatele nebo obchodního partnera před přijetím smlouvy.
V případě, že se jedná Veřejně prezentované kontaktní údaje fyzické a právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku, nebo pokud se jedná o otevřené data poskytované úřady, orgány státní správy, statistickým úřadem zejména data z Registru živnostenského podnikání, Veřejném rejstříků a Sbírce listin a Registru ekonomických subjektů a dalších obchodních rejstřících, nebo o data zveřejněné ve veřejném zájmu a za účelem předcházení daňových a jiných podvodů.
Převod je nezbytný k ochraně životně důležitého zájmu jednotlivce.
Převod je nezbytný pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Převod je nezbytný k uspokojení závažného důvodu veřejného zájmu.
Převod je vyžadován jakýmkoli zákonem, kterému podléhá společnost DHO s.r.o.

Sledování a dodržování právních norem

V naší společnosti jsou prováděny interní audity procesů a postupů, které obsahují zpracování osobních údajů, za účelem dodržování stanovených zásad a pravidel.


Chcete ihned vidět systém?

      

Zajímá Vás cena?Každý den přibývají noví klienti

Řekli o nás:G-mont s. r. o.

Od doby, co jsme zavedli online knihu jízd, tak naši lidé přestali lumpačit v pracovní době.

Vít Bukovský
Jednatel společnosti G-mont s. r. o. - výroba a servis garážových vrat

Pizza line s. r. o.

GPS monitoring LogBookie používáme jak pro monitoring vozidel, tak k zobrazení rozvozů pizzy našim řidičům. Díky službě máme rychlý přehled o tom, která objednávka je již splněna a řidičům umožňuje rychlé zaslání cílové adresy do navigace.


Spojil jsem se s nejlepšími


Kontaktujte nás na telefonu:
9-17 h

      


® 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena DHO s. r. o.
Ochrana osobních údajů