Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné podmínky společnosti DHO s.r.o.

ke Kupní smlouvě a smlouvě o dodávce a služeb


1. Předmět Všeobecných podmínek

1.1. Tyto Všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z titulu Smlouvy o dodávce a službách a pravidla vzájemného smluvního vztahu. (dále jen „Smlouva o dodávce a službách“ nebo „Smlouva“), nejsou-li jinak upraveny Smlouvou o dodávce a službách nebo kogentními ustanoveními zákona.
1.2. Všeobecné podmínky jsou součástí smluvního vztahu mezi smluvními stranami z titulu Smlouvy o dodávce a službách.


2. Povinnosti Účastníka

2.1. Účastník se zavazuje:
2.1.1. Užívat řádně poskytované Služby způsobem, který je v souladu s uzavřenou Smlouvou o dodávce a službách, těmito Všeobecnými podmínkami, jakož i s obecně závaznými právními předpisy. Účastník je oprávněn umožnit třetím osobám užívat za úplatu Služby poskytované Poskytovatelem, případně poskytovat své služby třetím osobám pouze na základě předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele.
2.1.2. Účastník není oprávněn bez písemného souhlasu Poskytovatele žádným způsobem zasahovat do softwaru, zejména tento software měnit či kopírovat a rozšiřovat, když se může dopustit i porušení ochrany autorských práv.
2.1.3. Řádně a včas hradit cenu za poskytované Služby ve výši ceny platných v době poskytnutí Služeb v souladu s platnými Ceníky služeb.
2.1.4. Předkládat Poskytovateli na žádost informace a doklady, které umožňují spolehlivé hodnotit důvěryhodnost či schopnost plnit závazky vyplývající ze Smlouvy o dodávce a službách (např. občanský průkaz, cestovní pas, výpis z obchodního, živnostenského či jiného rejstříku, údaje o bankovním spojení, apod.
2.1.5. Neprodleně písemně informovat o všech změnách údajů uvedených ve smluvní dokumentaci, zejména o změnách jména a příjmení, obchodní firmy či názvu, bydliště, sídla či místa podnikání, právní formy, bankovního spojení, kontaktních telefonních čísel, IČO, DIČ, a to vždy nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Účastník je současně vždy povinen doložit změnu údaje kopií dokladu, který danou změnu osvědčuje.
2.1.6. Dodržovat další povinnosti uvedené v těchto Všeobecných podmínkách
2.1.7. Účastník není oprávněn použít SIM kartu Poskytovatele k jiným účelům než satelitnímu monitoringu. Zejména je zakázáno využít SIM kartu pro činnosti jako telefonické hovory, zasílání zpráv nebo datové přenosy mimo těch, které jsou součástí poskytované služby Poskytovatelem.
V případě porušení této smluvní povinnosti, vzniká Poskytovateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč bez DPH každé porušení smluvní povinnosti.
2.1.8 Účastník nebo jím pověřený subjekt nebo osoba nesmí bez písemného svolení Poskytovatele vyjmout SIM kartu dodanou Poskytovatelem z GPS zařízení, ve kterém je karta instalována.
V případě porušení této smluvní povinnosti, vzniká Poskytovateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč bez DPH každé porušení smluvní povinnosti.


3. Platební podmínky

3.1. Poskytovatel je oprávněn použít uhrazenou částku za poskytované služby na úhradu nejstaršího splatného závazku.
3.2. Pokud Účastník uhradí vyšší částku, než činí částka uvedená ve Vyúčtování, je Poskytovatel oprávněn tuto zbylou částku použít na úhradu pohledávek Poskytovatele za Účastníkem formou zápočtu, když pořadí pohledávek si Poskytovatel stanoví sám dle volby, nebude-li mezi ním a Účastníkem dohodnuto něco jiného, když však je vždy povinen použít přeplatek na úhradu jistiny dlužné částky/částek a následně na příslušenství dlužné částky/částek. Smluvní strany si sjednávají, že lze vzájemně započítat i pohledávky, před lhůtou jejich splatnosti, včetně pohledávek promlčených. Nebude-li žádných pohledávek Poskytovatele za Účastníkem, je Poskytovatel oprávněn použít přeplacenou částku na úhradu následujícího Vyúčtování. V případě žádosti Účastníka o vrácení přeplacené částky, nebude-li tato započítána na pohledávky Poskytovatele vůči Účastníkovi, se Poskytovatel zavazuje vrátit tuto částku, případně její část v nejbližším možném termínu po doručení žádosti účastníka, nejpozději však do 20-ti pracovních dnů ode dne doručení žádosti účastníka.
3.3. Hodnota kreditu/předplatného služby je stanovena platným ceníkem poskytovatele Služby, nevyčerpané kredity/předplatné jsou nevratné.

4. Omezení a přerušení poskytování služeb

4.1. V případě, že Účastník neuhradí řádně a ve lhůtě splatnosti jakýkoliv závazek vyplývající ze Smlouvy o dodávce a službách, případně nesplní jinou smluvní povinnost a nesjedná ani na základě výzvy Poskytovatele v náhradním termínu stanoveném Poskytovatelem nápravu, je Poskytovatel oprávněn omezit poskytování Služeb účastníkovi zamezením aktivního přístupu k nim, případně poskytování Služeb zcela přerušit. Tím nezaniká právo Poskytovatele na uhrazení dlužné částky. Neuhrazení či nezájem o nákup předplatného v průběhu trvání smlouvy na dobu určitou nemá vliv na právo Poskytovatele požadovat úhradu zbývajícího předplatného vyplývajícího z časového závazku dle Smlouvy.
4.2. V případě opakovaného porušení smluvních povinností, zejména při prodlení s úhradou Vyúčtování či s úhradou jiné pohledávky, je Poskytovatel oprávněn omezit či přerušit poskytování Služeb, a to i okamžitě, bez dalšího upozornění a dalšího stanovení lhůty k nápravě a dále je též oprávněn od Smlouvy o dodávce a službách pro její opakované porušení odstoupit. Tím nezaniká právo Poskytovatele na uhrazení dlužné částky.
4.3. Poskytovatel je dále oprávněn omezit poskytování všech Služeb poskytovaných na základě Smlouvy zamezením aktivního přístupu k nim, a to i okamžitě, vznikne-li důvodné podezření, že Účastník či uživatel (oprávněná osoba) zneužívá či zneužíval poskytování Služeb nebo v případě, že účastník užívá telekomunikační zařízení, které nebylo schváleno či uznáno pro provoz v České republice. Pakliže se toto potvrzení ukáže jako důvodné, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupením Poskytovatele od smlouvy v tomto případě nezaniká jeho nárok na uhrazení provozu služby dle rozsahu a délky uzavřené smlouvy. Zneužíváním služby jsou myšleny zejména porušení článku 7. odst. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5 těchto Všeobecných podmínek, dále článku 2. odst. 2.1.2, 2.1.7
4.4. Je-li Účastník v prodlení s úhradou Vyúčtování, případně poruší-li jinou smluvní povinnost a toto již mělo za následek omezení, přerušení nebo ukončení poskytování Služeb dle tohoto článku těchto Všeobecných podmínek, je Poskytovatel rovněž oprávněn omezit či přerušit i poskytování ostatních Služeb aktivovaných účastníkovi na základě všech účastnických smluv uzavřených mezi Účastníkem a Poskytovatelem.
4.5. Poskytovatel je oprávněn omezit, případně též přerušit poskytování Služeb ihned poté, co vyjde najevo, že se opakovaně nepodařilo účastníkovi doručit dopisy, Vyúčtování, upomínky a jiné písemnosti zaslané Poskytovatelem na poslední známou adresu účastníka vedenou v evidenci Poskytovatele nebo že Účastník jejich převzetí odmítl. To vše až do doby, než se Účastník stane opětovně kontaktním pro doručování pošty.
4.6. V případě, kdy je Poskytovatel oprávněn dle těchto Všeobecných podmínek omezit poskytování Služeb zamezením aktivního přístupu k nim, je vždy současně oprávněn omezit poskytování služby příchozího roamingu.
4.7. V případě, že náklady na provoz SIM karty se zvýší nad úroveň běžných nákladů, Poskytovatel je oprávněn okamžitě omezit bez náhrady provoz služby, tak aby zamezil možným škodám. Případně Poskytovatel může požadovat okamžité uhrazení nadlimitního využití služby, včetně trvalého zvýšení měsíčního paušálů za provoz služby. Poskytovatel může omezit provoz služby po dobu, po kterou bude mít podezření, že hrozí nadlimitní náklady nebo po dobu než dojde k uhrazení poplatků za nadstandardní využití služby, tímto nezaniká právo Poskytovatele na úhradu částky za provoz služby.

4.8. V případě, že Poskytovatel bude mít podezření, že SIM karta je využívána pro jiné účely než související s provozem služby, může službu okamžitě bez náhrady omezit, tak aby zamezil možným škodám. Případně Poskytovatel může požadovat okamžité uhrazení poplatků za nadstandardní využití služby, včetně trvalého zvýšení měsíčního paušálů za provoz služby. Poskytovatel může omezit provoz služby po dobu, po kterou bude mít podezření, že stále hrozí zneužití SIM karty, tímto nezaniká právo Poskytovatele na úhradu částky za provoz služby.

4.9. Nárok Poskytovatele na úhradu dlužných cen za poskytnuté služby, smluvní pokuty v plné výši a nárok na úhradu měsíčních paušálů dle časového úvazku Smlouvy není dotčen omezením nebo přerušením poskytování služeb dle tohoto článku. Vedle těchto nároků má Poskytovatel nárok na úhradu škody v plném rozsahu, přičemž ani jeden z nároků zcela ani částečně nenahrazuje ten druhý.

4.10. Účastník je oprávněn službu dočasně pozastavit, a to maximálně na období 8 měsíců u jednotlivých GPS jednotek. Po opětovné aktivaci musí být jednotka aktivní aspoň 4 následující měsíce. U dočasně pozastavených jednotek se o dobu deaktivace prodlužuje délka smlouvy. Po dobu pozastavení služby je účastník povinen platit udržovací poplatek 50 Kč bez DPH za 1 měsíc.


5. Ujednání o smluvní pokutě

5.1. V případě porušení smluvní povinnosti účastníka informovat písemně Poskytovatele o všech změnách podle 2.1.5 a tyto změny doložit, je Poskytovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti, a to i opakovaně. Účastník se zaplacením smluvní pokuty nezprošťuje povinnosti písemně informovat Poskytovatele podle článku 2.1.5 těchto Všeobecných podmínek.
5.2. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací a obchodního tajemství podle článku 7 odst. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5 těchto Všeobecných podmínek vzniká Poskytovateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč za každé porušení této smluvní povinnosti.
5.3. V případě porušení povinnosti k ochraně důvěrných informací a obchodního tajemství podle článku 7 odst. 7.6.6 a 7.7. těchto Všeobecných podmínek vzniká Účastníkovi nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč.
5.4. V případě porušení povinnosti Účastníka, které má za následek výpověď Smlouvy o dodávce a službách nebo odstoupení od Smlouvy ze strany Poskytovatele, na základě které dojde k ukončení této Smlouvy před uplynutím sjednané doby trvání, se Účastník zavazuje uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši zbývajících měsíčních paušálů splatných účastníkem do konce sjednané doby trvání Smlouvy o dodávce a službách, a to v tarifu, který měl účastník aktivní ke dni ukončení Smlouvy.
5.5. Smluvní pokutu se účastník zavazuje uhradit ve lhůtě stanovené Poskytovatelem na základě řádného daňového dokladu zaslaného na uvedenou kontaktní adresu. Účastník se zaplacením smluvní pokuty nezprošťuje povinnosti uhradit dlužné částky a škodu, kterou porušením své povinnosti způsobil v plné výši. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
5.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že výše smluvní pokuty upravená shora je adekvátní zajištěnému zájmu. Vedle smluvní pokuty je Poskytovatel oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištění smluvní pokutou a to v plné výši, bez ohledu na výši smluvní pokuty. Tyto nároky stojí vedle sebe v plné výši a ani částečně ani zcela se nenahrazují.


6. Zpracování osobních údajů účastníků

6.1. Účastník dává výslovný souhlas s tím, že Poskytovatel je oprávněn po dobu trvání smluvního vztahu zpracovávat osobní údaje Účastníka, nebo zaměstnanců Účastníka či osob spolupracujících, které byly Poskytovateli Účastníkem poskytnuty za účelem plnění Smlouvy společně se souhlasem těchto třetích osob se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem. Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitého subjektu údajů (fyzické osoby). Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, když lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Přesné vymezení osobních údajů je upraveno Evropským nařízením pro ochranu osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem řádného poskytování služeb a plnění povinností z titulu Smlouvy o dodávce a službách. Poskytovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat a zpřístupnit: jiným službám Poskytovatele, které se účastník rozhodne využívat. Poskytovatel může údaje ze svých jednotlivých služeb propojovat.


Účastník byl informován a souhlasí se zpracováním osobních údajů dle podmínek Ochrany osobních údajů více na tomto odkazu.

7. Ochrana důvěrných informací

7.1. Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných a utajovaných informacích a skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s realizací účastnické smlouvy s výjimkou informací, které jsou Poskytovatelem určeny ke zveřejnění.
7.2. Za důvěrné a utajované informace ve smyslu tohoto článku se považují veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označené Poskytovatelem jako obchodní tajemství, anebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit kterékoli smluvní straně újmu bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Zejména nesmí poskytnout informace nebo přístup subjektům, které jsou v konkurenčním postavení vůči Poskytovateli.
7.3. Účastník bude zachovávat ochranu práv z průmyslového a duševního vlastnictví k hardwaru a softwaru získaného od Poskytovatele a k veškeré dokumentaci, která Služby doplňuje. Účastník se zdrží takového nakládání s produkty Poskytovatele, které zvýší nebezpečí jeho okopírování nebo jiného zneužití z hlediska porušení autorských a průmyslových práv.
7.4. Účastník nesmí poskytnout právnickým ani fyzickým osobám, které jsou v konkurenčním postavení vůči Poskytovateli, žádné informace týkající se systému Poskytovatele a ani jim dát přístup ke službě Poskytovatele. V případě, že Účastník poruší tento bod smlouvy, Poskytovatel může okamžitě zablokovat Účastníkovi přístup ke službě a bez náhrady ukončit její provoz.
7.5. V případě, že účastník poskytne přístup k systému třetí osobě, nemá toto vliv na jeho povinnost dostát si svým závazkům ze smlouvy včetně závazků, které způsobila třetí osoba, které účastník umožnil přístup.
7.6. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných a utajovaných informacích a skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s realizací účastnické smlouvy, a které jsou výslovně označené Účastníkem jako obchodní tajemství s výjimkou informací, které jsou Účastníkem určeny ke zveřejnění.
7.7. Poskytovatel nesmí bez souhlasu Účastníka poskytnout přístup k datům týkajících se poloh sledovaných zařízením, třetím stranám s výjimkou vlastních zaměstnanců a osobám v poměru vzniklém na základě obchodní či jiné smlouvy (dále jen „subdodavatelé“) s tím, že v případě subdodavatelů tak že tito subdodavatelé budou zavázáni závazkem mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako Poskytovatel touto smlouvou.

Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího souhlasu či nad rámec oprávnění vyplývajících z uzavřených smluv pořizovat kopie nosičů chráněných informací. Veškeré kopie nosičů chráněných informací musí být na žádost oprávněné smluvní strany neprodleně vráceny nebo zničeny.

Závazek mlčenlivosti se vztahuje na chráněné informace získané ode dne podpisu účastnické smlouvy a trvá i po ukončení vzájemné spolupráce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Odpovědnosti za porušení smluvní povinnosti jsou smluvní strany zcela zproštěny v případě zpřístupnění chráněných informací, které nemohly nijak předvídat a kterému nemohly zabránit.

Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na zpřístupnění chráněných informací:
a)pokud smluvní strana dala druhé smluvní straně k zpřístupnění informace předem písemný souhlas,
b)vlastním zaměstnancům smluvních stran a osobám v poměru vzniklém na základě obchodní či jiné smlouvy (dále jen „subdodavatelé“) s tím, že v případě subdodavatelů tak smluvní strana učiní pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany a za podmínky, že tito subdodavatelé budou zavázáni závazkem mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jako smluvní strany touto smlouvou. V souvislosti s tím dává objednavatel podpisem této smlouvy souhlas, že provozovatel je oprávněn zpřístupnit chráněné informace svým subdodavatelům za podmínek touto smlouvou stanovených.
c)v případě zákonem uložené povinnosti překazit nebo oznámit spáchání trestného činu nebo jiné zákonem stanovené informační povinnosti.

Závazek mlčenlivosti se rovněž nevztahuje na informace a skutečnosti, které je některá ze smluvních stran oprávněna komerčně využívat v souladu se smlouvou uzavřenou s druhou smluvní stranou a za podmínek takovou smlouvou stanovených.

Smluvní strany sjednávají, že informace ztrácí charakter chráněné, pokud se stane bez zavinění druhé ze smluvních stran veřejně známou nebo si smluvní strany uvědomí, že nemají na jejím dalším utajování zájem.

Pokud se kterákoli smluvní strana či její zaměstnanci nebo zástupci dozví o jakémkoli případu oznámení či odhalení chráněných informací, týkajících se druhé smluvní strany, který by pravděpodobně vedl k porušení kteréhokoli ustanovení této smlouvy
a)bude o tom okamžitě informovat druhou smluvní stranu, aniž jsou dotčena jakákoli práva nebo nároky na nápravu, které má tato druhá smluvní strana k dispozici, a
b)podnikne takové kroky, které bude druhá smluvní strana přiměřeně vyžadovat, aby byla zjednána náprava nebo aby byly zmírněny dopady příslušného skutečného nebo hrozícího porušení.


8. Odpovědnost za škodu

8.1. Nebezpečí škody na věcech přechází na Účastníka okamžikem jejich převzetí od Poskytovatele v souladu s účastnickou smlouvou. Po celou dobu držení věcí získaných od Poskytovatele odpovídá účastník za jejich ztrátu, poškození a zničení, jakož i za škodu, kterou způsobí Poskytovateli nesprávným nebo nedovoleným užitím převzatých věcí, nebo porušením účastnické smlouvy. Těchto Všeobecných podmínek a dalších povinností, které vyplývají ze smluvních ujednání s Poskytovatelem.
8.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním.
8.3. Poskytovatel neodpovídá za jím nezaviněné poruchy a výpadky sítě Internet a sítí mobilních operátorů a satelitů GPS, včetně zahraničních operátorů a vliv těchto situací na Služby poskytované Poskytovatelem.
8.4 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za porušení smlouvy vzniklé v případě vyšší moci. V tomto případě je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže.
Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční nepokoje, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z této smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina.


9. Platnost a účinnost Smlouvy o dodávce a službách

9.1. Smlouva o dodávce a službách se uzavírá na dobu sjednanou smluvními stranami. Po uplynutí sjednané smluvní doby se trvání účastnické Smlouvy automaticky prodlužuje na stejné původně sjednané období délky smlouvy, nedoručí-li jedna ze smluvních stran druhé smluvní straně nejméně 30 dní před uplynutím sjednané doby trvání smluvního vztahu písemné oznámení, že trvá na ukončení smluvního vztahu uplynutím sjednané doby. V průběhu platnosti Smlouvy je možno sjednat prodloužení doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, případně změnu na dobu určitou u účastnické smlouvy sjednané původně na dobu neurčitou.
9.2. Účastník je oprávněn Smlouvu o dodávce a službách písemně vypovědět v následujících případech:
9.2.1. bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou; toto ustanovení se nepoužije, pokud byla Smlouva uzavřena na dobu určitou,
9.2.2. během 20-ti kalendářních dnů ode dne zveřejnění změny Všeobecných podmínek, pokud není tato změna vyvolána změnou platné legislativy, a to s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dnů,
9.2.3. během 20-ti kalendářních dnů ode dne zveřejnění změny Ceníku Služeb, pokud změna spočívá ve zvýšení ceny základní Služby Účastníkem aktivně využívané v období posledních 6 měsíců do dne zveřejnění změny Ceníku služeb, pokud nejde o změnu cen v důsledku změny platných právních předpisů (např. změna DPH), a to s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dnů.
9.2.4. Výpovědní lhůty dle tohoto článku začínají běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi Poskytovateli.
9.2.5. Výpověď ze strany Účastníka je nutno doručit písemně na sídlo, nebo provozovnu Poskytovatele.
9.3. Poskytovatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu, případně veškeré účastnické Smlouvy s výpovědní lhůtou 20 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení výpovědi Účastníkovi, v následujících případech:
9.3.1. Účastník se dostane do prodlení s úhradou finančních závazků z titulu Smlouvy.
9.3.2. Vznikne důvodné podezření nebo vyjde najevo, že účastník zneužívá služeb, opakovaně porušuje Smlouvu, Všeobecné podmínky, případně platné právní předpisy, v důsledku čehož hrozí Poskytovateli vznik škody.
9.3.3. Účastník vstoupil do likvidace, na majetek účastníka byl prohlášen úpadek, byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na majetek účastníka pro nedostatek majetku, bylo zastaveno konkursní řízení, bylo povoleno vyrovnání, byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem podniku účastníka, na Účastníka byla uvalena nucená správa dle zvláštních právních předpisů.
9.4. Vypovězením účastnické Smlouvy nejsou dotčena práva Poskytovatele na zaplacení dlužných částek za poskytované Služby, smluvních pokut a náhrady škody, jakož i ostatních pohledávek Poskytovatele za Účastníkem.
9.5. Smluvně daný závazek počtu provozovaných vozidel na dobu určitou není vázaný na konkrétní vozidla, ale je závazkem na konkrétní počet provozovaných GPS jednotek po dobu platnosti smlouvy. GPS jednotky mohou být v průběhu trvání závazku přesouvány mezi vozidly. Pokud dojde k deaktivaci/demontáži GPS jednotky na vozidle, ale časový závazek stále trvá, pak je možné tento závazek převést na nově nainstalované vozidlo nebo zbývající časový závazek vyúčtovat až po termín ukončení smlouvy na dobu určitou. 


10. Změna Všeobecných podmínek a jejich platnost, změna jiných smluvních podmínek

10.1. Všeobecné podmínky jsou platné a účinné po celou dobu trvání Smlouvy o dodávce a službách. Ukončení smlouvy se nedotýká platnosti a účinnosti těch ustanovení Všeobecných podmínek, která s ohledem na svou povahu musejí přetrvat až do úplného vyřízení všech nároků ze smluvního vztahu vyplývajících, zejména ustanovení o volbě právního řádu a zákona, ustanovení o zpracování osobních údajů účastníka, ustanovení o odpovědnosti za škodu a náhradě škody, o smluvních pokutách aj.
10.2. Poskytovatel je oprávněn měnit a doplňovat Všeobecné podmínky z důvodu změny platné legislativy, změny podmínek na trhu služeb přenosu dat či z důvodů, které jsou nezbytné pro úpravu vztahů vyplývajících z účastnických smluv.
10.3. Poskytovatel je oprávněn měnit rozsah, kvalitu a ceny Služeb, případně ukončit poskytování stávajících Služeb z důvodů inflace, zavedení nových služeb, zkvalitnění služeb, vývoje nových technologií apod.
10.4. Poskytovatel a Účastník se dohodli, že o změnách v rozsahu, kvalitě a cenách služeb, jakož i o změně Všeobecných podmínek bude Poskytovatel účastníka informovat vhodným způsobem tak, aby se Účastník měl možnost se změnou seznámit. Například webovými stránkami, e-mailem nebo dopisem.
10.5. O změně Ceníku služeb bude Poskytovatel informovat Účastníky zpravidla nejméně 30 kalendářních dnů předem. Pokud bude změna ceny základních Služeb zveřejněna prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele, Poskytovatel současně upozorní na takovouto změnu účastníky jiným vhodným způsobem (např. zasláním informace společně s Vyúčtováním).
10.6. Pokud účastník ve lhůtě 20 kalendářních dnů od dne zveřejnění změny Všeobecných podmínek Smlouvu o dodávce a službách nevypoví, má se za to, že se změnou Všeobecných podmínek souhlasí.


11. Rozhodné právo

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z účastnické smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
11.2. Smluvní strany si sjednávají místní příslušnost pro vedení sporů Městský soud v Brně.


12. Ustanovení společná a závěrečná

12.1. Písemnosti Poskytovatele jsou zasílány na adresu Účastníka, kterou si k tomuto účelu Účastník zvolil ve Smlouvě o dodávce a službách, jinak na adresu sídla či místa podnikání či bydliště účastníka. nebo email.
12.2. Písemnost se považuje za doručenou převzetím písemnosti Účastníkem nebo oprávněnou osobou za účastníka jednat, nebo i marným uplynutím lhůty určené k vyzvednutí poštovní zásilky, i když se Účastník o jejím uložení nedozvěděl, případně dnem vrácení písemnosti Poskytovateli, podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve.
12.3. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Všeobecných podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek, která budou vykládána tak, jak kdyby tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Strany souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto Všeobecných podmínek.
12.4. V případě, že tyto Všeobecné obchodní podmínky budou v rozporu s ustanovením Smlouvy a / nebo Podmínkami poskytování služby „LogBookie“ a/ nebo Záručním a reklamačním řádem společnosti DHO s.r.o., platí příslušná ustanovení Smlouvy a / nebo Podmínek poskytování služby „LogBookie“ a/ nebo Záručního a reklamačního řádu společnosti DHO s.r.o. Jsou-li jednotlivé listiny vzájemně v rozporu či pouze některé, vždy platí příslušná ustanovení Smlouvy, je-li to jedna listina sporná. Výjimkou je automatické prodloužení a obnovení smlouvy v případě jejího nevypovězení, má se za to, že pokud není smlouva Účastníkem vypovězena k datu výročí a služba je nadále využívána, tak se smlouva automaticky obnovuje na stejné období viz bod 9.1.
12.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1731 obč. Zákoníku. Smluvní vztah je možno uzavřít výlučně písemně.


13. Výklad pojmů

13.1. Službou se rozumí monitorování mobilních objektů, sběr údajů o aktuální poloze, rychlosti a stavu sledovaných vstupů a výstupů. Takto sbíraná data jsou stahována na server Poskytovatele, kde se shromažďují a jsou za účelem dalšího zpracování zobrazovaná účastníkovi pomocí webové aplikace.
13.2. Poskytovatel je společnost DHO s.r.o.
13.3. Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která se rozhodla využívat služby satelitního sledování či jiné monitorovací služby společnosti DHO s.r.o.


Platnost podmínek od 25.5.2018

Chcete ihned vidět systém?

      

Zajímá Vás cena?Každý den přibývají noví klienti

Řekli o nás:G-mont s. r. o.

Od doby, co jsme zavedli online knihu jízd, tak naši lidé přestali lumpačit v pracovní době.

Vít Bukovský
Jednatel společnosti G-mont s. r. o. - výroba a servis garážových vrat

Pizza line s. r. o.

GPS monitoring LogBookie používáme jak pro monitoring vozidel, tak k zobrazení rozvozů pizzy našim řidičům. Díky službě máme rychlý přehled o tom, která objednávka je již splněna a řidičům umožňuje rychlé zaslání cílové adresy do navigace.


Spojil jsem se s nejlepšími


Kontaktujte nás na telefonu:
9-17 h

      


® 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena DHO s. r. o.
Ochrana osobních údajů