Reklamační řádZáruční a reklamační řád společnosti DHO s.r.o.


Tento záruční a reklamační řád upravuje podmínky odstranění vad Výrobků DHO s.r.o. a doplňují práva koncového uživatele vyplývající z všeobecně závazných právních předpisů.

Definice pojmů

Pro účely tohoto záručního a reklamačního řádu jsou použité pojmy definovány následovně:

"Poskytovatel služeb": autorizovaný poskytovatel servisních služeb je společnost DHO s.r.o..

" Autorizovaný partner ": právnická, nebo fyzická osoba, která koncovému uživateli prodává Výrobky DHO s.r.o., které byly prodány a uvedeny do provozu na území České republiky (ČR) nebo Slovenské republiky (SR) v souladu se zněním smlouvy o dodávce a službách dle zákonů v platném znění uzavřené mezi Poskytovatelem služeb a autorizovaným poskytovatelem servisních služeb, kterým je společnost DHO s.r.o.

"Koncový uživatel": právnická či fyzická osoba, která Výrobek DHO s.r.o. zakoupila pro vlastní použití a používá jej na území Evropské únie.

"Servisní místo ": autorizovaná právnická, nebo fyzická osoba, která provádí montáž GPS jednotek.pro Poskytovatele služeb.

"Hardware": Souhrn konstrukčních prvků – GSM/GPS komunikační modul, jehož dodavatelem je Poskytovatel služeb.

"Software": Programové vybavení Kniha jízd, jehož dodavatelem je Poskytovatel služeb. Software a dokumentace k němu podléhá ochraně dle předpisů o právu autorském a ostatních právech z duševního vlastnictví náležících nositelům licenčních práv.

"Výrobek": Produkt včetně Hardware a Software dodaný dle této smlouvy a uvedený do provozu na území ČR nebo SR.

"Služba": činnost poskytovaná Poskytovatelem služeb, nebo Autorizovaným partnerem, pro Koncového uživatele, spočívající v instalaci či implementaci Výrobků do systému, nebo v poskytování podpory ve vztahu k Výrobkům.

"Záruka": závazek Poskytovatele služeb k bezplatnému odstranění Vady, která se na Výrobku vyskytne v Záruční době.

"Vada": v případě Výrobku se Vadou rozumí nedostatek vlastnosti nebo funkcionality stanovené v příslušné uživatelské příručce či jiné související dokumentaci nebo sjednané ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem služeb a Koncovým uživatelem, liší-li se specifikace uvedená ve smlouvě od specifikace stanovené v příslušné uživatelské příručce či jiné související dokumentaci, nebo způsobený chybnou konstrukcí, zpracováním nebo použitým materiálem. Za vadu Výrobku nelze považovat situaci, kdy některé funkce, vlastnosti Výrobku nelze využít vzhledem k omezením vozidel, strojů, do kterých bude Výrobek instalován na základě požadavku Kupujícího nebo omezením zvoleného softwarového řešení ze strany Kupujícího.

"Odstranění Vady": procedura, jejímž výsledkem je zajištění vlastností nebo funkcionality Výrobku stanovené technickou dokumentací a příp. vlastnosti či funkcionality sjednané ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem služeb a Koncovým uživatelem. Liší-li se specifikace uvedená ve smlouvě od specifikace stanovené v příslušné uživatelské příručce či jiné související dokumentaci. V případě Vady Služby se odstraněním Vady rozumí poskytnutí bezvadné Služby v souladu se smluvním ujednáním mezi Poskytovatelem služeb a Koncovým uživatelem. V případě Vady Software se odstraněním Vady rozumí též nalezení řešení, jež projevy Vady eliminuje tak, aby byla zajištěna funkcionalita Software sjednaná v dokumentaci.

"Instalační protokol": Listinný doklad o uvedení Výrobku do provozu. Instalační protokol musí obsahovat přesné označení Výrobku i s výrobními čísly, datum uvedení do provozu a označení pracovníka a organizace, která Výrobek uvedla do provozu a záznam o provedení testu.

"Záruční list": jako záruční list je považována faktura s výrobními čísly výrobků.

"Záruční doba": doba, během níž Poskytovatel služeb Koncovému uživateli zaručuje bezplatné odstranění Vad Výrobku., 6 měsíců v případě Software a 3 měsíce v případě Služeb. Záruční doba podle tohoto záručního a reklamačního řádu počíná plynout od data prodeje Výrobku či instalace Výrobku Koncovému uživateli Poskytovatelem služeb či jejím Autorizovaným partnerem, podle toho, která z těchto událostí nastane později.


I. Základní ustanovení

1. Poskytovatel služeb poskytuje na veškeré Výrobky Záruku zajišťující bezplatné odstranění Vad Výrobků, které se vyskytly a byly u Autorizovaného partnera nebo u Poskytovatele služeb písemně uplatněny v Záruční době. Poskytovaná Záruka se nevztahuje na data.
2. Poskytovatel služeb poskytuje Záruku rovněž na Služby, jež Koncovému uživateli poskytl a jejichž cena byla Koncovým uživatelem řádně a včas uhrazena.
3. Záruka je poskytována pouze na Výrobky řádně zakoupené, jejichž cena byla řádně a včas uhrazena a jež byly řádně instalovány a registrovány Poskytovatelem služeb v souladu s podmínkami pro instalaci a registraci Výrobků.
4. Součástí odevzdání a uvedení do provozu Výrobku je instruktáž o obsluze a poskytnutí informací o provozních podmínkách.
5. Za škody a vady způsobené špatně provedenou montáží ručí servisní místo nebo organizace, která montáž prováděla.
6. Koncový uživatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu vady zboží poté, co je zjistil, resp. kdy je zjistil během záruční doby při vynaložení odborné péče.


II. Reklamace Výrobku.

1. Pokud se u Výrobku vyskytne v Záruční době Vada, má Koncový uživatel právo tuto Vadu bezodkladně reklamovat, a to v servisním středisku nebo provozovně DHO s.r.o., případně jiném vzájemně vyhovujícím místě. Požadavek na odstranění Vady Výrobku či Služeb (servisní zásah) musí Koncový uživatel zaslat písemně servisnímu středisku nebo na adresu DHO s.r.o. nebo na e-mail: support@logbookie.eu.

Nejbližší adresu záručního servisu lze zjistit na telefonu +420 734 523 300 nebo +420 734 396 655, nebo e-mailu support@logbookie.eu.

2. Při uplatnění reklamace Koncový uživatel poskytne součinnost při diagnostikování Vady, zejména podle svých možností popíše projevy Vady a okolnosti, za nichž se Vada projevuje.

3. Zjevné Vady je Koncový uživatel povinen uplatnit ihned při koupi, resp. uvedení Výrobku do provozu.

4. Záruka se nevztahuje na :
a) Vady způsobené vyšší mocí;
b) Vady způsobené Koncovým uživatelem nebo třetí osobou;
c) Vady Výrobku způsobené poruchami energetických zdrojů;
d) Vady Výrobku způsobené softwarovým virem, v případě že virus nebyl již součástí výrobku při zakoupení;
e) Vady Výrobku, při jehož užívání byly porušeny provozní podmínky, nebo jenž byl užíván způsobem neodpovídajícím návodu k použití a obsluze technickými normami a/nebo bezpečnostními předpisy platnými v České a Slovenské republice;
f) Vady Výrobku, jenž byl neodborně instalován mimo servisní místa prodávajícího;
g) Vady Výrobku, jenž byl užíván se zařízením nebo Softwarem, nekompatibilním s daným Výrobkem, a to v takové míře, že vzniklou Vadu lze přičíst tomuto způsobu užívání,
h) Vady Výrobku, na němž nebyl aplikován firmware a upgrade v potřebné úrovni, pokud by jejich aplikací bylo možno výskytu Vady předejít a v případě, že o tomto upgradu byl zákazník informován;
i) Výrobek, u něhož byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neautorizovaného zásahu do Výrobku, byly poškozeny nebo pozměněny prvky sloužící k identifikaci Výrobku, nebo byly pozměněny údaje uvedené faktuře nebo Instalačním protokolu;
j) Výrobek dodaný jako nakonfigurovaný a otestovaný systém, jestliže došlo k jakémukoliv neautorizovanému zásahu do tohoto systému;
k) Výrobek prodaný jako použitý nebo jako vadný s upozorněním na tuto skutečnost. Takovýto Výrobek se prodává za nižší cenu, než je cena bezvadného
l) na Výrobky mechanicky poškozené, na vady způsobené vniknutím vody, nedbalostí, zkratem nebo způsobené dopravní nehodou.

5. V případě, že Kupující obdrží jakýkoliv balík od Prodávajícího, je povinen jeho obsah zkontrolovat před osobou, která balík doručuje. V případě, že balík nebude obsahovat výrobky dle dohody, objednávky, je povinen požádat o svědectví této osoby a foto nebo video dokumentaci pro účely reklamačního řízení nebo náhradu škody. O takové skutečnosti je povinen informovat Prodávajícího nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení.


III. Záruční servis.

1. O oprávněnosti reklamace rozhodne příslušný pracovník záručního servisu, a to ve lhůtě dle zákona, pakliže nebude sjednán termín jiný mezi smluvními stranami, či nebude termín opravy nesplnitelný z důvodů charakteru vady a náročnosti / obtížnosti vyřízení reklamačního nároku (zejména z důvodů např. délky trvání dodacích lhůt na náhradní díly, složitosti technologických postupů a doby jejich trvání daných charakterem výrobku apod.).
2. Vady Výrobku, na které se vztahuje Záruka, budou odstraněny bezplatně, a to včetně bezplatné výměny vadných dílů. V případě požadavku na opravu v jiném než servisním místě má Poskytovatel služeb nárok na úhradu cestovních nákladů.V některých případech lze provést opravy a montáže pouze v místě servisních organizacích.
3. O způsobu odstranění Vady rozhoduje Poskytovatel služeb. V případě Vady Služby má Koncový uživatel právo na opětovné poskytnutí Služby.
4. Pokud Koncový uživatel oprávněně požaduje výměnu vadného Výrobku, bude mu vyměněn za funkčně rovnocenný typ, bez ohledu na změny ceny tohoto Výrobku v období od jeho koupě do uplatnění reklamace. Pouze pokud tento typ Výrobku už není v sortimentu Poskytovatele služeb nebo Autorizovaného partnera, může Koncový uživatel požadovat výměnu za obdobný Výrobek, a to včetně Výrobku vyšší úrovně.
5. Poskytovatel služeb resp. Autorizovaný partner, může na základě vlastního uvážení namísto odstranění Vady vyměnit vadný Výrobek za bezvadný minimálně na obdobné úrovni; pokud takový není v sortimentu Poskytovatele služeb, má Koncový uživatel nárok na kvalitnější (výkonnější) část zabezpečující odstranění závady.
6. Záruka je plně vázána na původní nákupní cenu a není provázena dalšími poplatky za současné nebo následné ztráty, Poskytovatel služeb ani Autorizovaný partner neodpovídají za škody uživateli vzniklé v souvislosti s používáním Výrobků.
7. Pokud Koncový uživatel nepřevezme Hardware do 6 měsíců poté, co mu bylo oznámeno odstranění Vady, má se zato, že o daný Hardware nemá dále zájem Poskytoval s ním může naložit dle vlastního uvážení.
8. V případě nefunkčnosti služeb bude jako náhrada odpovídajícím způsobem snížen měsíční poplatek za provoz služby.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Na otázky neupravené tímto Záručním a reklamačním řádem se vztahují ustanovení Občanského zákoníku, v platném znění.
2. Koncový uživatel, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.
3. Podání reklamace nemá odkladný účinek a účastník je povinen uhradit Vyúčtování nejpozději do dne splatnosti.

Chcete ihned vidět systém?

      

Zajímá Vás cena?Každý den přibývají noví klienti

Řekli o nás:G-mont s. r. o.

Od doby, co jsme zavedli online knihu jízd, tak naši lidé přestali lumpačit v pracovní době.

Vít Bukovský
Jednatel společnosti G-mont s. r. o. - výroba a servis garážových vrat

Pizza line s. r. o.

GPS monitoring LogBookie používáme jak pro monitoring vozidel, tak k zobrazení rozvozů pizzy našim řidičům. Díky službě máme rychlý přehled o tom, která objednávka je již splněna a řidičům umožňuje rychlé zaslání cílové adresy do navigace.


Spojil jsem se s nejlepšími


Kontaktujte nás na telefonu:
9-17 h

      


® 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena DHO s. r. o.
Ochrana osobních údajů