Reklamačný poriadokZáručný a reklamačný poriadok spoločnosti DHO s.r.o.


Tento záručný a reklamačný poriadok upravuje podmienky odstránenia vád Výrobkov DHO s.r.o. a dopĺňajú práva koncového používateľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.


Definícia pojmov


Na účely tohto záručného a reklamačného poriadku sú použité pojmy definované nasledovne:


"Poskytovateľ služieb": autorizovaný poskytovateľ servisných služieb je spoločnosť DHO s.r.o. ..


"Autorizovaný partner": právnická, alebo fyzická osoba, ktorá koncovému užívateľovi predáva Výrobky DHO s.r.o,, ktoré boli predané a uvedené do prevádzky na území Českejj republiky (ČR) alebo Slovenskej republiky (SR) v súlade so znením zmluvy o dodávke a službách podľa zákonov v platnom znení uzatvorenej medzi Poskytovateľom služieb a autorizovaným poskytovateľom servisných služieb, ktorým je spoločnosť DHO s.r.o.


"Koncový užívateľ": právnická alebo fyzická osoba, ktorá Výrobok DHO s.r.o. zakúpila pre vlastné použitie a používa ho na území Európskej únie.


"Servisné miesto": autorizovaná právnická, alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva montáž GPS jednotek.pro Poskytovateľa služieb.


"Hardware": Súhrn konštrukčných prvkov - GSM / GPS komunikačný modul, ktorého dodávateľom je Poskytovateľ služieb.


"Softvér": Programové vybavenie Kniha jázd, ktorého dodávateľom je Poskytovateľ služieb. Softvér a dokumentácia k nemu podlieha ochrane podľa predpisov o autorskom práve a ostatných právach z duševného vlastníctva patriacich nositeľom licenčných práv.


"Výrobok": Produkt vrátane Hardware a Software dodaný podľa tejto zmluvy a uvedený do prevádzky na území ČR alebo SR.


"Služba": činnosť poskytovaná Poskytovateľom služieb, alebo Autorizovaným partnerom, pre Koncového používateľa, spočívajúca v inštalácii či implementácii Výrobkov do systému, alebo v poskytovaní pomoci v súvislosti s Výrobkom.


"Záruka": záväzok Poskytovateľa služieb na bezplatné odstránenie Chyby, ktorá sa na Výrobku vyskytne v Záručnej dobe.


"Vada": v prípade Výrobku sa Vadou rozumie nedostatok vlastnosti alebo funkcionality stanovenej v príslušnej užívateľskej príručke či inej súvisiacej dokumentácii alebo v zmluve uzatvorenej medzi Poskytovateľom služieb a Koncovým užívateľom, ak sa líši špecifikácia uvedená v zmluve od špecifikácie stanovenej v príslušnej užívateľskej príručke či inej súvisiacej dokumentácii, alebo spôsobený chybnou konštrukciou, spracovaním alebo použitým materiálom. Za vadu Výrobku nemožno považovať situáciu, keď niektoré funkcie, vlastnosti Výrobku nemožno využiť vzhľadom na obmedzenia vozidiel, strojov, do ktorých bude Výrobok inštalovaný na základe požiadavky Kupujúceho alebo obmedzením zvoleného softvérového riešenia zo strany Kupujúceho.


"Odstránenie Chyby": procedúra, ktorej výsledkom je zabezpečenie vlastností alebo funkcionality Výrobku ustanovenej technickou dokumentáciou a príp. vlastnosti, či funkcionality dohodnutej v zmluve uzatvorenej medzi Poskytovateľom služieb a Koncovým užívateľom. Ak sa líši špecifikácia uvedená v zmluve od špecifikácie stanovenej v príslušnej užívateľskej príručke či iné súvisiacej dokumentácii. V prípade Chyby Služby sa odstránením Chyby rozumie poskytnutie bezchybnej Služby v súlade so zmluvnou dohodou medzi Poskytovateľom služieb a Koncovým užívateľom. V prípade Chyby Softvér sa odstránením Chyby rozumie tiež nájdenie riešenia, ktoré prejavy Chyby eliminuje tak, aby bola zaistená funkcionalita Software dojednaná v dokumentácii.


"Inštalačný protokol": papierový doklad o uvedení Výrobku do prevádzky. Inštalačný protokol musí obsahovať presné označenie Výrobku aj s výrobnými číslami, dátum uvedenia do prevádzky a označenie pracovníka a organizácie, ktorá Výrobok uviedla do prevádzky a záznam o vykonaní testu.


"Záručný list": ako záručný list je považovaná faktúra s výrobnými číslami výrobkov.


"Záručná doba": doba, počas ktorej Poskytovateľ služieb Koncovému užívateľovi zaručuje bezplatné odstránenie Vád Výrobku., 6 mesiacov v prípade Softvéru a 3 mesiace v prípade Služieb. Záručná doba podľa tohto záručného a reklamačného poriadku začína plynúť od dátumu predaja Výrobku či inštalácie Výrobku Koncovému užívateľovi Poskytovateľom služieb či jej Autorizovaným partnerom, podľa toho, ktorá z týchto udalostí nastane neskôr.

I. Základné ustanovenia


1. Poskytovateľ služieb poskytuje na všetky Výrobky Záruku zaisťujúcu bezplatné odstránenie Vád Výrobkov, ktoré sa vyskytli a boli u Autorizovaného partnera alebo u Poskytovateľa služieb písomne uplatnené v Záručná dobe. Poskytovaná Záruka sa nevzťahuje na dáta.

2. Poskytovateľ služieb poskytuje Záruku takisto na Služby, ktoré Koncovému užívateľovi poskytol a ktorých cena bola Koncovým užívateľom riadne a včas uhradená.

3. Záruka je poskytovaná iba na Výrobky riadne zakúpené, ktorých cena bola riadne a včas uhradená a ktoré budú vhodne inštalované a registrované Poskytovateľom služieb v súlade s podmienkami pre inštaláciu a registráciu Výrobkov.

4. Súčasťou odovzdania a uvedenia do prevádzky Výrobku je inštruktáž o obsluhe a poskytnutie informácií o prevádzkových podmienkach.

5. Za škody a chyby spôsobené zle vykonanou montážou ručí servisné miesto alebo organizácia, ktorá montáž vykonávala.

6. Koncový užívateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu vady tovaru po tom, čo ich zistil, resp. čo ich zistil počas záručnej doby pri vynaložení odbornej starostlivosti.


II. Reklamácia Výrobku.


1. Ak sa u Výrobku vyskytne v Záručná dobe Vada, má Koncový používateľ právo túto Vadu bezodkladne reklamovať, a to v servisnom stredisku alebo prevádzkárni DHO s.r.o., prípadne inom vzájomne vyhovujúcom mieste. Požiadavka na odstránenie Škody Výrobku či Služieb (servisný zásah) musí Koncový užívateľ zaslať písomne servisnému stredisku alebo na adresu DHO s.r.o. alebo na e-mail: support@logbookie.eu.


Najbližšie adresu záručného servisu možno zistiť na telefóne +420 734 523 300 alebo +420 734 396 655, alebo e-mailu support@logbookie.eu.


2. Pri uplatnení reklamácie Koncový užívateľ poskytne súčinnosť pri diagnostikovaní Chyby, najmä podľa svojich možností popíše prejavy Chyby a okolnosti, za ktorých sa Vada prejavuje.


3. Zjavné Chyby je Koncový užívateľ povinný uplatniť ihneď pri kúpe, resp. uvedenie Výrobku do prevádzky.


4. Záruka sa nevzťahuje na:

a) Chyby spôsobené vyššou mocou;

b) Chyby spôsobené Koncovým používateľom alebo treťou osobou;

c) Škody Výrobku spôsobené poruchami energetických zdrojov;

d) Škody Výrobku spôsobené softvérovým vírusom, v prípade že vírus nebol už súčasťou výrobku pri zakúpení;

e) Škody Výrobku, pri ktorého užívaní boli porušené prevádzkové podmienky, alebo ktorý bol používaný spôsobom nezodpovedajúcim návodu na použitie a obsluhu technickými normami a / alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Českej a Slovenskej republike;

f) Škody Výrobku, ktorý bol neodborne inštalovaný mimo servisné miesta predávajúceho;

g) Škody Výrobku, ktorý bol používaný so zariadením alebo Softvérom, nekompatibilným s daným Výrobkom, a to v takej miere, že vzniknutú Vadu možno pripísať tomuto spôsobu užívania,

h) Škody Výrobku, na ktorom nebol aplikovaný firmware a upgrade v potrebnej úrovni, ak by ich aplikáciou bolo možné výskytu Chyby predísť a v prípade, že o tomto upgradu bol zákazník informovaný;

i) Výrobok, u ktorého boli porušené prvky ochrany slúžiace na zistenie neautorizovaného zásahu do Výrobku, boli poškodené alebo pozmenené prvky slúžiace na identifikáciu Výrobku, alebo boli pozmenené údaje uvedené faktúre alebo Inštalačnom protokolu;

j) Výrobok dodaný ako konfigurovaný a otestovaný systém, ak došlo k akémukoľvek neautorizovanému zásahu do tohto systému;

k) Výrobok predaný ako použitý alebo ako chybný s upozornením na túto skutočnosť. Takýto Výrobok sa predáva za nižšiu cenu, než je cena bezchybného

l) na Výrobky mechanicky poškodené, na chyby spôsobené vniknutím vody, nedbalosťou, skratom alebo spôsobenej dopravnou nehodou.


5. V prípade, že Kupujúci obdrží akýkoľvek balík od Predávajúceho, je povinný jeho obsah skontrolovať pred osobou, ktorá balík doručuje. V prípade, že balík nebude obsahovať výrobky podľa dohody, objednávky, je povinný požiadať o svedectvo tejto osoby a foto alebo video dokumentácie na účely reklamačného konania, alebo náhradu škody. O takej skutočnosti je povinný informovať Predávajúceho najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia.


III. Záručný servis.


1. O oprávnenosti reklamácie rozhodne príslušný pracovník záručného servisu, a to v lehote podľa zákona, ak nebude dohodnutý termín iný medzi zmluvnými stranami, či nebude termín opravy nesplniteľný z dôvodov charakteru chyby a náročnosti / obtiažnosti vybavenia reklamačného nároku (najmä z dôvodov napr. Dĺžky trvania dodacích lehôt na náhradné diely, zložitosti technologických postupov a doby ich trvania daných charakterom výrobku a pod.).

2. Škody Výrobku, na ktoré sa vzťahuje Záruka, budú odstránené bezplatne, a to vrátane bezplatnej výmeny chybných dielov. V prípade požiadavky na opravu v inom ako servisnom mieste má Poskytovateľ služieb nárok na úhradu cestovných nákladov.V niektorých prípadoch možno vykonať opravy a montáže len v mieste servisných organizácií.

3. O spôsobe odstránenia Chyby rozhoduje Poskytovateľ služieb. V prípade Chyby Služby má Koncový používateľ právo na opätovné poskytnutie Služby.

4. Ak Koncový používateľ oprávnene požaduje výmenu chybného Produktu, bude mu vymenený za funkčne rovnocenný typ, bez ohľadu na zmeny ceny tohto Výrobku v období od jeho kúpy do uplatnenia reklamácie. Iba ak tento typ Výrobku už nie je v sortimente Poskytovateľa služieb alebo Autorizovaného partnera, môže Koncový používateľ požadovať výmenu za obdobný Výrobok, a to vrátane Výrobku vyššej úrovne.

5. Poskytovateľ služieb resp. Autorizovaný partner, môže na základe vlastného uváženia namiesto odstránenia Chyby vymeniť chybný Výrobok za bezchybný minimálne na obdobnej úrovni; ak taký nie je v sortimente Poskytovateľa služieb, má Koncový používateľ nárok na kvalitnejšiu (výkonnejšiu) časť zabezpečujúcu odstránenie závady.

6. Záruka je plne viazaná na pôvodnú nákupnú cenu a nie je sprevádzaná ďalšími poplatkami za súčasné alebo následné straty, Poskytovateľ služieb ani Autorizovaný partner nezodpovedajú za škody užívateľovi vzniknuté v súvislosti s používaním Výrobkov.

7. Ak Koncový užívateľ neprevezme Hardware do 6 mesiacov po tom, čo mu bolo oznámené odstránenie Chyby, má sa zato, že o daný Hardware nemá ďalej záujem Poskytoval s ním môže naložiť podľa vlastného uváženia.

8. V prípade nefunkčnosti služieb bude ako náhrada zodpovedajúcim spôsobom znížený mesačný poplatok za prevádzku služby.


IV. Záverečné ustanovenia


1. Na otázky neupravené týmto Záručným a reklamačným poriadkom sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, v platnom znení.

2. Koncový používateľ, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nemá nárok na vydanie dielov, ktoré boli vymenené.

3. Podanie reklamácie nemá odkladný účinok a účastník je povinný uhradiť Vyúčtovanie najneskôr do dňa splatnosti.


Chcete hneď vidieť systém?

      

Zaujíma Vás cena?Každý deň pribúdajú noví klienti

Povedali o nás:G-mont s. r. o.

Od doby, čo sme zaviedli online knihu jázd, tak naši ľudia prestali lumpačiť v pracovnej dobe.

Vít Bukovský
Jednateľ spoločnosti G-mont s. r. o. - výroba a servis garážových brán

Pizza line s. r. o.

GPS monitoring LogBookie používame ako pre monitoring vozidiel, tak k zobrazeniu rozvozov pizze našim vodičom. Vďaka službe máme rýchly prehľad o tom, ktorá objednávka je už splnená a vodičom umožňuje rýchle zaslanie cieľovej adresy do navigácie


Spojil som sa s najlepšími


Kontaktujte nás na telefóne:
+420  9-17 h

      


® 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena DHO s. r. o.
Ochrana osobných údajov