Procedura reklamacyjnaRegulamin Gwarancji i Reklamacji DHO sroreklamační řád společnosti DHO s.r.o.


Niniejszy Regulamin Gwarancji i Reklamacji reguluje warunki usunięcia wad Produktów DHO sro i uzupełnia prawa użytkownika końcowego wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

Definicje

Na potrzeby niniejszych procedur gwarancyjnych i reklamacyjnych stosowane terminy są zdefiniowane w następujący sposób:

„Usługodawca”: autoryzowanym usługodawcą jest DHO sro.

„Autoryzowany Partner”: osoba prawna lub fizyczna, która sprzedaje użytkownikowi końcowemu Produkty DHO sro, które zostały sprzedane i uruchomione w Republice Czeskiej (SR) lub Republice Słowackiej (SR) zgodnie z treścią dostawy i umowa o świadczenie usług zgodnie z przepisami prawa z późniejszymi zmianami, zawarta pomiędzy Usługodawcą a autoryzowanym usługodawcą, którym jest firma DHO sro

„Użytkownik końcowy”: osoba prawna lub fizyczna, która nabyła Produkt DHO sro na własny użytek i wykorzystuje go w Unii Europejskiej.

„Punkt Serwisowy”: uprawniona osoba prawna lub fizyczna, która instaluje urządzenia GPS dla Usługodawcy.

„Sprzęt”: Zestawienie komponentów – moduł komunikacyjny GSM/GPS, dostarczony przez Usługodawcę.

„Oprogramowanie”: Dziennik Oprogramowania dostarczony przez Usługodawcę. Oprogramowanie i jego dokumentacja podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi praw autorskich i innych praw własności intelektualnej należących do posiadaczy praw licencyjnych.

„Produkt”: Produkt zawierający sprzęt i oprogramowanie dostarczony na mocy niniejszej umowy i wprowadzony do użytku w Republice Czeskiej lub Słowackiej.

„Usługa”: czynność świadczona przez Usługodawcę lub Autoryzowanego Partnera na rzecz Użytkownika Końcowego, polegająca na instalacji lub wdrożeniu Produktów w systemie lub świadczeniu wsparcia w odniesieniu do Produktów.

„Gwarancja”: zobowiązanie Usługodawcę do bezpłatnego usunięcia Wady, która pojawiła się na Produkcie w Okresie Gwarancji.

„Wada”: w przypadku Produktu Wada oznacza brak cechy lub funkcjonalności określonej w odpowiedniej instrukcji obsługi lub innej powiązanej dokumentacji lub uzgodnionej w umowie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem Końcowym, jeżeli specyfikacja określona w umowie różni się od specyfikacji określonej w odpowiedniej instrukcji obsługi lub innej powiązanej dokumentacji lub jest spowodowana wadliwą konstrukcją, wykonaniem lub użytym materiałem. Za wadę Produktu nie uważa się sytuacji, w której niektóre funkcje i cechy Produktu nie mogą być wykorzystane ze względu na ograniczenia pojazdów, maszyn, w których Produkt będzie instalowany na żądanie Kupującego lub ograniczenia wybranego rozwiązania programowego przez Kupującego.

„Usunięcie Wady”: procedura, która skutkuje zapewnieniem właściwości lub funkcjonalności Produktu określonych w dokumentacji technicznej oraz, jeśli ma to zastosowanie. cechy lub funkcjonalności uzgodnione w umowie zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem końcowym. Jeżeli specyfikacja podana w umowie odbiega od specyfikacji określonej w odpowiedniej instrukcji obsługi lub innej powiązanej dokumentacji. W przypadku Wady Usługi usunięcie Wady oznacza świadczenie Usługi bez wad zgodnie z umową umowną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem Końcowym. W przypadku Wady Oprogramowania usunięcie Wady oznacza również znalezienie rozwiązania eliminującego przejawy Wady, tak aby zapewnić uzgodnioną w dokumentacji funkcjonalność Oprogramowania.


„Protokół instalacji”: Dokumenty potwierdzające uruchomienie Produktu. Raport z instalacji musi zawierać dokładne oznaczenie Produktu wraz z numerami seryjnymi, datę uruchomienia oraz identyfikację pracownika i organizacji, która uruchomiła Produkt, a także zapis testu.

„Karta gwarancyjna”: faktura z numerami seryjnymi produktów traktowana jest jako karta gwarancyjna.

„Okres Gwarancji”: okres, w którym Usługodawca gwarantuje Użytkownikowi Końcowemu bezpłatne usunięcie Wad Produktu, 6 miesięcy w przypadku Oprogramowania i 3 miesiące w przypadku Usług. Okres gwarancji w ramach niniejszych procedur gwarancyjnych i reklamacyjnych rozpoczyna bieg od daty sprzedaży Produktu lub instalacji Produktu Użytkownikowi Końcowemu przez Usługodawcę lub jego Autoryzowanego Partnera, w zależności od tego, co nastąpi później.

I. ORAZ.

1. Na wszystkie Produkty Usługodawca udziela Gwarancji zapewniając bezpłatne usunięcie Wad Produktu, które wystąpiły i zostały zgłoszone na piśmie przez Autoryzowanego Partnera lub Usługodawcę w Okresie Gwarancji. Udzielona Gwarancja nie dotyczy danych.
2. Usługodawca udziela również Gwarancji na Usługi, które świadczył na rzecz Użytkownika końcowego i których cena została przez Użytkownika końcowego należycie i terminowo zapłacona.
3. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na Produkty należycie zakupione, których cena została należycie i terminowo zapłacona oraz które zostały prawidłowo zainstalowane i zarejestrowane przez Usługodawcę zgodnie z warunkami instalacji i rejestracji Produktów.
4. Przekazanie i uruchomienie Produktu obejmuje instrukcję obsługi oraz udzielenie informacji o warunkach eksploatacji.
5. Za szkody i wady powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji odpowiedzialność ponosi serwis lub organizacja, która wykonała instalację.
6. Użytkownik końcowy jest zobowiązany do zawiadomienia Sprzedawcy o wadach towaru bez zbędnej zwłoki po ich stwierdzeniu, ew. po odkryciu w okresie gwarancyjnym z profesjonalną starannością.


II. Reklamacje Produktu.

1. W przypadku wystąpienia Wady Produktu w Okresie Gwarancji, Użytkownik Końcowy ma prawo do natychmiastowej reklamacji tej Wady w serwisie lub zakładzie DHO sro lub w innym odpowiednim dla obu stron miejscu. Żądanie usunięcia Wady Produktu lub Usługi (interwencja serwisu) Użytkownik końcowy musi przesłać na piśmie do centrum serwisowego lub na adres DHO sro lub na adres e-mail: support@logbookie.eu.


Adres najbliższego serwisu gwarancyjnego można znaleźć dzwoniąc pod numer +420 734 523 300 lub +420 734 396 655 lub e-mail support@logbookie.eu.

2. Składając reklamację, Użytkownik Końcowy zobowiązany jest do współpracy w zakresie zdiagnozowania Wady, w szczególności, w miarę swoich możliwości, opisania przejawów Wady oraz okoliczności, w jakich Wada się objawia.

3. Użytkownik końcowy jest zobowiązany do reklamacji oczywistych Wad niezwłocznie po zakupie, ew. uruchomienie Produktu.

4. Gwarancja nie obejmuje:
a) Wad spowodowanych siłą wyższą;
b) Wad spowodowanych przez Użytkownika końcowego lub osobę trzecią;
c) Wad Produktu spowodowanych awariami źródeł energii;
d) Wad Produktu spowodowanych wirusem oprogramowania, jeśli wirus nie był już częścią produktu w momencie zakupu;
e) Wady Produktu, podczas użytkowania którego naruszono warunki eksploatacji lub który był używany w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania i obsługi przez normy techniczne i/lub przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w Republice Czeskiej i Słowackiej;
f) Wad Produktu, który został nieprawidłowo zamontowany poza punktami usługowymi Sprzedawcy;
g) Wady Produktu, w którym zastosowano sprzęt lub Oprogramowanie niezgodne z danym Produktem, w takim stopniu, że Wadę można przypisać takiemu użytkowaniu,
h) Wady Produktu, do którego nie zastosowano oprogramowania i aktualizacji wymagany poziom, o ile ich zastosowanie mogło zapobiec wystąpieniu Wady i o ile Klient został poinformowany o tym uaktualnieniu;
i) Produktu, w przypadku którego zostały naruszone zabezpieczenia służące do wykrywania nieuprawnionej manipulacji przy Produkcie, elementy służące do identyfikacji Produktu zostały uszkodzone lub przerobione lub zmienione zostały dane wskazane na fakturze lub Protokole Instalacji;
j) Produkt dostarczony jako skonfigurowany i przetestowany system, jeśli doszło do nieautoryzowanej ingerencji w ten system;
k) Produkt sprzedawany jest jako używany lub wadliwy za powiadomieniem. Taki Produkt jest sprzedawany po cenie niższej niż cena nowego.
l) w przypadku Produktów Uszkodzonych Mechanicznie, za wady spowodowane przedostaniem się wody, zaniedbaniem, zwarciem lub wypadkiem drogowym.

5. W przypadku odebrania przez Kupującego przesyłki od Sprzedajacego, zobowiązany jest do sprawdzenia jej zawartości w obecności osoby dostarczającej przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nie zawiera produktów zgodnie z umową, zamówieniem, zobowiązany jest zażądać potwierdzenia tej osoby oraz dokumentacji fotograficznej lub wideo na potrzeby postępowania reklamacyjnego lub odszkodowawczego. Ma obowiązek poinformować o tym fakcie Sprzedawcę nie później niż 5 dni roboczych od daty dostawy.


III. Usługa gwarancyjna.

1. Właściwy pracownik serwisu gwarancyjnego podejmuje decyzję o zasadności reklamacji w terminie określonym przepisami prawa, chyba że strony uzgodniły inny termin lub termin naprawy jest niemożliwy do dotrzymania ze względu na charakter wady i trudność załatwienia reklamacji (zwłaszcza ze względu na długość terminów dostaw części zamiennych, złożoność procedur technologicznych i czas ich trwania wynikający z charakteru produktu itp.).
2. Wady Produktu objęte Gwarancją będą usuwane bezpłatnie, w tym bezpłatna wymiana wadliwych części. W przypadku zgłoszenia zlecenia naprawy w innym miejscu niż serwis, Usługodawcy przysługuje zwrot kosztów dojazdu, w niektórych przypadkach naprawy i instalacje mogą być wykonane wyłącznie w miejscu organizacji serwisowej.
3. Usługodawca decyduje o sposobie usunięcia Wady. W przypadku Wady Usługi Użytkownikowi Końcowemu przysługuje prawo do ponownego świadczenia Usługi.
4. Jeżeli Użytkownik Końcowy zgodnie z prawem zażąda wymiany wadliwego Produktu, zostanie on wymieniony na produkt równoważny funkcjonalnie, niezależnie od zmian ceny tego Produktu w okresie od jego zakupu do zgłoszenia reklamacji. Tylko w przypadku, gdy ten rodzaj Produktu nie znajduje się już w zasięgu Usługodawcy lub Autoryzowanego Partnera, Użytkownik Końcowy może zażądać wymiany na podobny Produkt, w tym Produkt wyższego poziomu.
5. Usługodawca ew. Autoryzowany Partner może według własnego uznania, zamiast usunięcia Wady, wymienić wadliwy Produkt na wadliwy co najmniej na podobnym poziomie; jeżeli nie leży to w zasięgu Usługodawcy, Użytkownikowi końcowemu przysługuje lepsza (sprawniejsza) część zapewniająca usunięcie wady.
6. Gwarancja jest w pełni powiązana z pierwotną ceną zakupu i nie towarzyszą jej inne opłaty za bieżące lub późniejsze straty. Ani Usługodawca ani Autoryzowany Partner nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika w związku z użytkowaniem Produktów .
7. Jeżeli Użytkownik Końcowy nie odbierze Sprzętu w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu powiadomienia o usunięciu Wady, uważa się, że nie jest już zainteresowany danym Sprzętem. Dostawca może go zbyć we własnym zakresie.
8. W przypadku awarii usługi miesięczna opłata za działanie usługi zostanie odpowiednio obniżona.IV. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Gwarancji i Reklamacji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami.
2. Użytkownikowi końcowemu korzystającemu z prawa do naprawy gwarancyjnej nie przysługuje prawo do wydania części, które zostały wymienione.
3. Złożenie reklamacji nie ma skutku zawieszającego, a uczestnik zobowiązany jest do zapłaty Oświadczenia nie później niż w terminie.

Chcesz natychmiast zobaczyć system?

      

Interesuje Cię cena?Każdego dnia przybywają nowi klienci

Powiedzieli o nas:G-mont s. r. o.

Odkąd wprowadziliśmy dziennik online, nasi ludzie przestali marnować godziny pracy.

Vít Bukovský
Prezes G-mont sro - produkcja i serwis bram garażowych

Pizza line s. r. o.

Monitorowanie GPS LogBookie wykorzystujemy zarówno do monitorowania pojazdów, jak i do wyświetlania dostaw pizzy naszym kierowcom. Dzięki usłudze mamy szybki podgląd, które zlecenie zostało już zrealizowane oraz umożliwia kierowcom szybkie przesłanie adresu docelowego do nawigacji.


Współpracuję się z najlepszymi


Skontaktuj się z nami:
+420  w godzinach: 9-17 

      


® 2008 - 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone DHO S. R. O.
Ochrona danych osobowych