Ogólne warunki handlowe
Ogólne Warunki Handlowe DHO s.r.o.

do umowy kupna-sprzedaży oraz umowy dostawy i usług


1. Przedmiot Ogólnych Warunków

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy wynikające z Umowy o Dostawy i Usługi oraz zasady wzajemnego stosunku umownego. (zwana dalej „Umową na Dostawy i Usługi” lub „Umową”), chyba że Umowa Dostawy i Usług lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
1.2. Ogólne Warunki są częścią stosunku umownego między umawiającymi się stronami w ramach Umowy o Dostawy i Usługi.


2. Obowiązki Uczestnika

2.1. Uczestnik zobowiązuje się:
2.1.1. Korzystania z należycie świadczonych Usług w sposób zgodny z zawartą Umową o Dostawy i Usługi, niniejszymi Ogólnymi Warunkami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Abonent jest uprawniony do umożliwienia osobom trzecim korzystania z Usług świadczonych przez Dostawcę odpłatnie lub świadczenia usług na rzecz osób trzecich wyłącznie za uprzednią wyraźną pisemną zgodą Dostawcy.
2.1.2. Abonent nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w oprogramowanie bez pisemnej zgody Dostawcy, w szczególności do zmiany lub kopiowania i rozpowszechniania tego oprogramowania, gdy może również dojść do naruszenia praw autorskich.
2.1.3. Należycie i terminowo zapłacić cenę za świadczone Usługi w wysokości ceny obowiązującej w momencie świadczenia Usług zgodnie z obowiązującymi Cennikami Usług.
2.1.4. Przekazywać na żądanie Dostawcy informacje i dokumenty umożliwiające rzetelną ocenę wiarygodności lub możliwości wywiązania się z zobowiązań wynikających z Umowy o Dostawy i Usługi (np. dowód osobisty, paszport, wypis z rejestru handlowego, handlowego lub innego, bank szczegóły itp.).
2.1.5. Niezwłocznego informowania na piśmie o wszelkich zmianach danych określonych w dokumentacji umownej, w szczególności o zmianach imienia i nazwiska, firmy lub nazwy firmy, miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności, formy prawnej, danych bankowych, numerów telefonów kontaktowych, numeru dowodu osobistego, NIP, zawsze nie później niż 7 dni roboczych od dnia zmiany. Jednocześnie uczestnik jest zawsze zobowiązany do udokumentowania zmiany danymi z kopii dokumentu poświadczającego zmianę.
2.1.6. Przestrzegać innych zobowiązań określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach
2.1.7. Abonent nie jest uprawniony do wykorzystywania karty SIM Operatora do celów innych niż monitoring satelitarny. W szczególności zabrania się używania karty SIM do czynności takich jak rozmowy telefoniczne, przesyłanie wiadomości lub transmisji danych innych niż te, które są częścią usługi świadczonej przez Usługodawcę.
W przypadku naruszenia tego obowiązku umownego Usługodawca ma prawo do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 CZK bez VAT za każde naruszenie obowiązku umownego.
2.1.8 Abonent lub podmiot lub osoba przez niego upoważniona nie może bez pisemnej zgody Operatora wyjmować karty SIM dostarczonej przez Operatora z urządzenia GPS, w którym karta jest zainstalowana.
W przypadku naruszenia tego obowiązku umownego Usługodawca ma prawo do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 CZK bez VAT za każde naruszenie obowiązku umownego.


3. Warunki płatności

3.1. Usługodawca jest uprawniony do wykorzystania kwoty zapłaconej za świadczone usługi na pokrycie najstarszego należnego zobowiązania.
3.2. Jeżeli Abonent zapłaci kwotę wyższą niż kwota podana na Wyciągu, Usługodawca jest uprawniony do wykorzystania tej pozostałej kwoty na uregulowanie należności Usługodawcy wobec Abonenta w formie kredytu, jeżeli kolejność należności zostanie ustalona przez Usługodawcę, o ile jednak nie uzgodniono inaczej, gdy jest on zawsze zobowiązany do wykorzystania nadpłaty na spłatę kwoty głównej należnej kwoty (kwot), a następnie na uzupełnienie należnej kwoty (kwot). Kontrahenci ustalają, że należności mogą być potrącane przed terminem płatności, w tym należności przeterminowane. W przypadku braku należności Dostawcy od Abonenta, Usługodawca jest uprawniony do wykorzystania zwróconej kwoty na opłacenie poniższego Oświadczenia. W przypadku żądania Abonenta o zwrot nadpłaconej kwoty, jeżeli nie jest ona uwzględniona w należnościach Usługodawcy od Abonenta, Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu tej kwoty lub jej części jak najszybciej po doręczeniu żądania Abonenta, ale nie później niż 20 dni roboczych od doręczenia na życzenie uczestnika.
3.3. Wartość kredytu/subskrypcji usługi określa obowiązujący cennik Usługodawcy, niewykorzystane kredyty/subskrypcje nie podlegają zwrotowi.


4. Ograniczenie i przerwanie usług

4.1. W przypadku, gdy Abonent nie wykona należycie i w terminie jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy o Dostawy i Usługi lub nie wykona innego zobowiązania umownego i nie podejmie działań na żądanie Dostawcy w alternatywnym terminie wyznaczonym przez Dostawcę, Usługodawca jest uprawniony do ograniczenia świadczenia Usług na rzecz Abonenta poprzez uniemożliwienie aktywnego dostępu do nich lub całkowitego przerwania świadczenia Usług. Nie powoduje to wygaśnięcia prawa Usługodawcy do zapłaty należnej kwoty.
4.2. W przypadku powtarzającego się naruszenia zobowiązań umownych, w szczególności w przypadku opóźnienia w zapłacie Wyciągu lub w zapłacie innej należności, Usługodawca ma prawo ograniczyć lub zawiesić świadczenie Usług, nawet natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia i dalszego ustawiania terminu na sprostowanie, dostaw i usług za powtarzające się jej naruszenia do rezygnacji. Nie powoduje to wygaśnięcia prawa Usługodawcy do zapłaty należnej kwoty.
4.3. Usługodawca jest również uprawniony do ograniczenia świadczenia wszystkich Usług świadczonych na podstawie Umowy poprzez uniemożliwienie aktywnego dostępu do nich, nawet w trybie natychmiastowym, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Abonent lub użytkownik (osoba upoważniona) nadużywa lub nadużywa świadczenia Usług lub jeżeli Abonent korzysta ze sprzętu telekomunikacyjnego, który nie został dopuszczony lub dopuszczony do eksploatacji w Republice Czeskiej. Jeżeli potwierdzenie to okaże się zasadne, Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. Odstąpienie Dostawcy od umowy w tym przypadku nie wygasa jego prawa do zapłaty za świadczenie usługi zgodnie z zakresem i długością zawartej umowy. Niewłaściwe korzystanie z usługi oznacza w szczególności naruszenie art. 7 ust. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5 niniejszych Ogólnych Warunków oraz art. 2 ust.
4.4. Jeżeli Abonent zalega z płatnością Wyciągu lub jeśli narusza inne zobowiązanie umowne, a to już spowodowało ograniczenie, przerwanie lub zakończenie świadczenia Usług zgodnie z niniejszym artykułem niniejszych Ogólnych Warunków, Usługodawca jest również uprawniony do ograniczać lub przerywać świadczenie innych Usług aktywowanych przez Abonenta na podstawie wszystkich umów abonenckich zawartych pomiędzy Abonentem a Dostawcą.
4.5. Usługodawca jest uprawniony do ograniczenia lub przerwania świadczenia Usług niezwłocznie po tym, jak okaże się, że Abonent wielokrotnie nie dostarczał pism, oświadczeń, upomnień i innych dokumentów wysyłanych przez Usługodawcę na ostatni znany adres Abonenta przechowywany w ewidencji Usługodawcy lub że Abonent odmówił ich przyjęcia. Wszystko to do momentu, aż Abonent ponownie stanie się kontaktem w celu dostarczenia poczty.
4.6. W przypadku, gdy Usługodawca jest uprawniony do ograniczenia świadczenia Usług zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami poprzez uniemożliwienie aktywnego dostępu do nich, zawsze ma prawo jednocześnie ograniczyć świadczenie usług roamingu przychodzącego.
4.7. W przypadku, gdy koszty eksploatacji karty SIM wzrosną powyżej poziomu kosztów bieżących, Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego ograniczenia działania usługi bez odszkodowania, tak aby zapobiec ewentualnym szkodom. Alternatywnie Usługodawca może zażądać natychmiastowej zapłaty za przekroczenie limitu korzystania z usługi, w tym stałego podwyższenia miesięcznych stawek ryczałtowych za obsługę usługi. Usługodawca może ograniczyć działanie usługi tak długo, jak istnieje podejrzenie, że istnieje ryzyko poniesienia kosztów ponadlimitowych lub do czasu uiszczenia opłat za ponadstandardowe korzystanie z usługi, nie wygasa to prawa Usługodawcy do zwrotu kosztów obsługa usługi.

4.8. W przypadku podejrzenia, że ​​karta SIM jest wykorzystywana do celów innych niż związane z działaniem usługi, Usługodawca może niezwłocznie ograniczyć usługę bez odszkodowania, aby zapobiec ewentualnym szkodom. Alternatywnie Usługodawca może zażądać natychmiastowej zapłaty opłat za ponadstandardowe korzystanie z usługi, w tym stałego podwyższenia miesięcznych stawek ryczałtowych za działanie usługi. Usługodawca może ograniczyć działanie usługi na czas podejrzenia, że ​​nadal istnieje ryzyko nadużycia karty SIM, nie wygasa to prawa Usługodawcy do zapłaty kwoty za działanie usługi.

4.9. Ograniczenie lub przerwanie świadczenia usług na podstawie niniejszego artykułu nie narusza prawa Usługodawcy do zapłaty zaległych cen za świadczone usługi, kar umownych w całości oraz prawa do płatności miesięcznych ryczałtów. Oprócz tych roszczeń Usługodawca ma prawo do pełnego odszkodowania, jeśli żadne roszczenie nie zastępuje w całości lub w części drugiego.

4.10. Abonent uprawniony jest do czasowego zawieszenia usługi, maksymalnie na okres 8 miesięcy dla poszczególnych urządzeń GPS. Po reaktywacji urządzenie musi być aktywne przez co najmniej kolejne 4 miesiące. W przypadku jednostek czasowo zawieszonych okres obowiązywania umowy wydłuża się o okres dezaktywacji. W okresie zawieszenia usługi uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za utrzymanie w wysokości 50 CZK bez VAT przez 1 miesiąc.


5. Umowa kary umownej

5.1. W przypadku naruszenia obowiązku umownego uczestnika, aby poinformować Usługodawcę na piśmie o wszystkich zmianach zgodnie z 2.1.5 i udokumentować te zmiany, Usługodawca jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 200 CZK za każde indywidualne naruszenie niniejszej umowy obowiązek, nawet wielokrotnie. Płacąc karę umowną, Uczestnik nie zwalnia z obowiązku pisemnego poinformowania Usługodawcy zgodnie z art. 2.1.5 niniejszych Ogólnych Warunków.
5.2. W przypadku naruszenia obowiązków ochrony informacji poufnych i tajemnic handlowych zgodnie z art. 7 ust. każde naruszenie niniejszych zobowiązań umownych.
5.3. W przypadku naruszenia obowiązku ochrony informacji poufnych i tajemnic handlowych zgodnie z art. 7 ust. 7.6.6 i 7.7. niniejszych Ogólnych Warunków, Abonentowi przysługuje prawo do zapłaty kary umownej w wysokości 100.000 CZK.
5.4. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, skutkującego rozwiązaniem Umowy o Dostawy i Usługi lub odstąpieniem od Umowy przez Dostawcę, który rozwiązuje niniejszą Umowę przed upływem uzgodnionego okresu, Abonent zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości pozostałe miesięczne ryczałty płatne przez Uczestnika do końca uzgodnionego okresu obowiązywania Umowy o Dostawy i Usługi, w taryfie, którą Uczestnik obowiązywał w dniu rozwiązania Umowy.
5.5. Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie ustalonym przez Usługodawcę na podstawie odpowiedniego dokumentu podatkowego przesłanego na wskazany adres kontaktowy. Uiszczając karę umowną, uczestnik nie zwalnia się z obowiązku zapłaty należności oraz szkody, którą wyrządził w całości naruszając swoje zobowiązanie. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność nie wpływają na obowiązek zapłaty kary umownej.
5.6. Strony umowy ustaliły, że wysokość skorygowanej powyżej kary umownej jest adekwatna do zabezpieczanych odsetek. Oprócz kary umownej Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną naruszeniem obowiązku zabezpieczenia kary umownej w całości, niezależnie od wysokości kary umownej. Roszczenia te są w całości pokrywane i nie podlegają częściowemu ani pełnemu zwrotowi kosztów.


6. Przetwarzanie danych osobowych uczestników

6.1. Abonent wyraźnie wyraża zgodę na to, że Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Abonenta lub pracowników Abonenta lub osób współpracujących przekazanych Usługodawcy przez Abonenta w celu realizacji Umowy wraz z zgodą tych osób trzecich na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące wyznaczonej lub konkretnej osoby, której dane dotyczą (osoby fizycznej). Osobę, której dane dotyczą, uważa się za zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania, gdy osobę, której dane dotyczą, można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie numeru, kodu lub jednego bądź kilku elementów właściwych dla jej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej . Dokładna definicja danych osobowych jest uregulowana w europejskim rozporządzeniu o ochronie danych, z późniejszymi zmianami. Dane osobowe przetwarzane są głównie w celu prawidłowego świadczenia usług oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy Dostaw i Usług. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania i udostępniania danych osobowych: innym usługom Usługodawcy, z których abonent zdecyduje się korzystać. Dostawca może powiązać dane ze swoich poszczególnych usług.

Uczestnik został poinformowany i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z warunkami Ochrony Danych Osobowych więcej pod tym linkiem.


7. Ochrona informacji poufnych

7.1. Abonent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i faktów poufnych i niejawnych, o których dowiedział się w związku z realizacją Umowy Abonenckiej, z wyjątkiem informacji, które są przeznaczone do publikacji przez Usługodawcę.
7.2. Za informacje poufne i niejawne w rozumieniu niniejszego artykułu uważa się wszelkie informacje, które jako takie są wyraźnie oznaczone przez Usługodawcę jako tajemnica handlowa lub mają taki charakter, że w przypadku ich ujawnienia mogą wyrządzić szkodę dowolnej stronie umowy, niezależnie od czy są to informacje osobiste, biznesowe czy inne. W szczególności nie może udzielać informacji ani uzyskiwać dostępu podmiotom, które są w konkurencyjnej pozycji w stosunku do Usługodawcy.
7.3. Abonent zachowa ochronę praw własności przemysłowej i intelektualnej do sprzętu i oprogramowania otrzymanego od Dostawcy oraz do wszelkiej dokumentacji uzupełniającej Usługi. Abonent powinien powstrzymać się od takiego obchodzenia się z produktami Dostawcy, które zwiększy ryzyko ich kopiowania lub innego nadużycia w zakresie naruszenia praw autorskich i praw przemysłowych.
7.4. Abonent nie może przekazywać żadnych informacji dotyczących systemu Usługodawcy osobom prawnym lub fizycznym, które są w konkurencyjnej pozycji w stosunku do Usługodawcy, ani udostępniać im usług Usługodawcy. W przypadku naruszenia przez Abonenta niniejszego punktu umowy, Usługodawca może niezwłocznie zablokować Abonentowi dostęp do usługi i zakończyć jej działanie bez odszkodowania.
7.5. Udzielenie przez uczestnika dostępu do systemu osobie trzeciej nie wpływa na jego zobowiązanie do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy, w tym wynikających z winy osoby trzeciej, której uczestnik udzielił dostępu.
7.6. Usługodawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i faktów poufnych i niejawnych, o których dowiedział się w związku z realizacją Umowy Abonenta i które są wyraźnie oznaczone przez Abonenta jako tajemnica handlowa, z wyjątkiem informacji przeznaczonych do publikacji przez Abonenta.
7.7. Usługodawca nie może bez zgody Abonenta udostępniać danych dotyczących lokalizacji monitorowanych przez Obiekt, osobom trzecim innym niż jego pracownicy oraz osoby pozostające w relacji wynikającej z umowy handlowej lub innej (dalej „podwykonawcy”), pod warunkiem, że będą oni związani obowiązkiem zachowania poufności w takim samym zakresie, jak Usługodawca niniejszą umową.

Kontrahentom nie przysługuje prawo wykonywania kopii chronionych nośników informacji bez uprzedniej zgody lub poza zakresem praw wynikających z zawartych umów. Wszystkie kopie chronionych nośników informacji muszą być niezwłocznie zwrócone lub zniszczone na żądanie upoważnionego Kontrahenta.

Obowiązek zachowania poufności dotyczy informacji chronionych uzyskanych od dnia podpisania umowy abonenckiej i trwa nawet po zakończeniu wzajemnej współpracy, chyba że strony postanowią inaczej.

Strony umowy są w pełni zwolnione z odpowiedzialności za naruszenie zobowiązań umownych w przypadku ujawnienia chronionych informacji, których nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec.

Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy ujawniania informacji chronionych:
a) jeżeli Kontrahent udzielił drugiej Kontrahencie uprzedniej pisemnej zgody na ujawnienie informacji,
b) własnym pracownikom kontrahentów oraz osobom pozostającym w stosunku wynikającym z umowy handlowej lub innej (zwanymi dalej „podwykonawcami”), z zastrzeżeniem, że w przypadku podwykonawców kontrahent czyni to wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą drugą Umawiającą się Stronę i pod warunkiem, że tacy podwykonawcy będą związani obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej w takim samym zakresie, jak strony niniejszej Umowy. W związku z tym podpisując niniejszą umowę klient wyraża zgodę na to, że operator jest uprawniony do udostępniania chronionych informacji swoim podwykonawcom na warunkach określonych w tej umowie.
c) w przypadku nałożonego prawem obowiązku zapobieżenia lub zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub innego obowiązku informacyjnego przewidzianego prawem.

Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy również informacji i faktów, które jedna ze stron umowy ma prawo wykorzystywać w celach handlowych zgodnie z umową zawartą z drugą stroną umowy i na warunkach przewidzianych w tej umowie.

Umawiające się Strony postanawiają, że informacje tracą swój chroniony charakter, jeżeli staną się publicznie znane bez winy drugiej Umawiającej się Strony lub Umawiające się Strony zdadzą sobie sprawę, że nie mają interesu w jej dalszym utajnieniu.

Jeśli którakolwiek ze Stron lub jej pracownicy lub agenci dowiadują się o jakimkolwiek powiadomieniu lub ujawnieniu informacji zastrzeżonych dotyczących drugiej Strony, które może skutkować naruszeniem któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy
(a) niezwłocznie informuje drugą Stronę, bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw lub środków zaradczych dostępnych tej drugiej Stronie; oraz
(b) podejmuje takie kroki, jakich druga Strona może zasadnie wymagać w celu dochodzenia zadośćuczynienia lub złagodzenia skutków danego faktycznego lub nieuchronnego naruszenia.


8. Odpowiedzialność za szkody

8.1. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Abonenta z chwilą jego odbioru od Dostawcy zgodnie z umową abonencką. Uczestnik przez cały okres przetrzymywania przedmiotów uzyskanych od Dostawcy odpowiada za ich utratę, uszkodzenie i zniszczenie, a także za szkodę wyrządzoną Dostawcy wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania z przejętych przedmiotów lub naruszenia zasad Uczestnika. kontrakt. Niniejsze Ogólne Warunki i inne zobowiązania wynikające z ustaleń umownych z Dostawcą.
8.2. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z faktycznie niepoprawnych lub w inny sposób błędnych cesji otrzymanych od drugiej strony. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane opóźnieniami w wypełnieniu zobowiązań drugiej strony. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zwłoką drugiej strony we własnym wykonaniu.
8.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie i przerwy w dostępie do Internetu i sieci operatorów komórkowych oraz satelitów GPS, w tym operatorów zagranicznych, oraz wpływ tych sytuacji na świadczone przez Usługodawcę Usługi.
8.4 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie umowy powstałe w przypadku działania siły wyższej. W takim przypadku każda ze stron jest zwolniona ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, a wszelkie niezgodności (całkowite lub częściowe) lub opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek ze zobowiązań nałożonych niniejszą umową przez którąkolwiek ze stron będą tolerowane, a strona ta nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody lub w inny sposób. lub opóźnienie będzie bezpośrednią lub pośrednią konsekwencją którejkolwiek z przyczyn wymienionych poniżej.
Siła wyższa obejmuje w szczególności klęski żywiołowe, samowolne działania osób trzecich, powstania, rozruchy uliczne, strajki, lokauty, bojkoty pracy, zajęcie mienia ważnego dla wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszego Traktatu, wojny (zarówno wypowiedziane, jak i niewypowiedziane), zmiany sytuacji politycznej wykluczają lub nadmiernie utrudniają wykonywanie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub z jakiejkolwiek innej podobnej przyczyny.


9. Ważność i skuteczność Umowy na Dostawy i Usługi

9.1. Umowa dostawy i usługi zawierana jest na okres uzgodniony przez strony umowy. Po upływie uzgodnionego okresu umownego okres obowiązywania Umowy Abonenckiej ulega automatycznemu przedłużeniu o ten sam pierwotnie uzgodniony okres obowiązywania umowy, chyba że jedna ze stron doręczy drugiej stronie co najmniej 30 dni przed uzgodnionym okresem obowiązywania umowy pisemne wypowiedzenie że nalega na rozwiązanie umowy. W okresie obowiązywania Umowy istnieje możliwość uzgodnienia przedłużenia okresu, na jaki Umowa została zawarta, lub zmiany na czas określony umowy uczestnika pierwotnie zawartej na czas nieokreślony.
9.2. Abonent jest uprawniony do pisemnego rozwiązania Umowy o Dostawy i Usługi w następujących przypadkach:
9.2.1. bez podania przyczyny z miesięcznym wyprzedzeniem; przepisu tego nie stosuje się, jeżeli umowa została zawarta na czas oznaczony,
9.2.2. w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia opublikowania zmiany Ogólnych Warunków, chyba że zmiana ta jest spowodowana zmianą obowiązujących przepisów, z zachowaniem 15-dniowego okresu wypowiedzenia,
9.2.3. w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia publikacji zmiany Cennika Usług, jeżeli zmiana polega na podwyższeniu ceny Usługi podstawowej aktywnie wykorzystywanej przez Abonenta w ciągu ostatnich 6 miesięcy do dnia publikacji zmiany w Cennik, zmiana podatku VAT), z okresem wypowiedzenia 15 dni kalendarzowych.
9.2.4. Okresy wypowiedzenia, o których mowa w niniejszym artykule, rozpoczynają się w dniu następującym po dniu doręczenia wypowiedzenia Usługodawcy.
9.2.5. Wypowiedzenie przez Abonenta musi być dostarczone na piśmie do siedziby lub siedziby Usługodawcy.
9.3. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w formie pisemnej lub wszystkich Umów abonenckich z zachowaniem okresu wypowiedzenia 20 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu doręczenia wypowiedzenia Abonentowi w następujących przypadkach:
9.3.1. Uczestnik zalega z zapłatą zobowiązań finansowych wynikających z Umowy.
9.3.2. Zachodzi uzasadnione podejrzenie lub okazuje się, że abonent nadużywa usług, wielokrotnie łamiąc Umowę, Ogólne Warunki lub obowiązujące prawo, w wyniku czego Usługodawca naraża się na niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody.
9.3.3. Uczestnik został postawiony w stan likwidacji, ogłoszono upadłość majątku uczestnika, wniosek o ogłoszenie upadłości majątku uczestnika został odrzucony z powodu braku majątku, umorzono postępowanie upadłościowe, dopuszczono ugodę, zarządzono egzekucję przez sprzedaż przedsiębiorstwa uczestnika, zarząd przymusowy został nałożony na ustawodawstwo uczestnika.
9.4. Wypowiedzenie Umowy Abonenta nie wpływa na uprawnienia Dostawcy do zapłaty należności z tytułu świadczonych Usług, kar umownych i odszkodowań oraz innych należności Dostawcy od Abonenta.


10. Zmiana Ogólnych Warunków i ich obowiązywania, zmiana pozostałych warunków umownych

10.1. Ogólne Warunki są ważne i obowiązują przez cały okres obowiązywania Umowy o Dostawy i Usługi. Rozwiązanie umowy nie wpływa na ważność i skuteczność tych postanowień Ogólnych Warunków, które ze względu na swój charakter muszą obowiązywać do czasu pełnego uregulowania wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku umownego, w szczególności przepisów o wyborze prawa i prawa , za szkody i odszkodowania, kary umowne itp.
10.2. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Ogólnych Warunków ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach, zmiany warunków na rynku usług transmisji danych lub z przyczyn niezbędnych do uregulowania relacji wynikających z umów abonenckich.
10.3. Usługodawca jest uprawniony do zmiany zakresu, jakości i cen Usług lub zakończenia świadczenia istniejących Usług z powodu inflacji, wprowadzania nowych usług, ulepszania usług, rozwoju nowych technologii itp.
10.4. Usługodawca i Abonent uzgodnili, że Usługodawca będzie informował Abonenta o zmianach w zakresie, jakości i cenach usług, a także o zmianie Ogólnych Warunków, tak aby Abonent miał możliwość zapoznania się z zmiana. Na przykład przez stronę internetową, e-mail lub list.
10.5. O zmianie Cennika Usług Usługodawca zazwyczaj poinformuje Abonentów z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem kalendarzowym. Jeżeli zmiana ceny Usług podstawowych zostanie opublikowana za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy, Usługodawca powiadomi uczestników o takiej zmianie również w inny odpowiedni sposób (np. poprzez przesłanie informacji wraz z Oświadczeniem).
10.6. Jeżeli Uczestnik nie wypowie Umowy o Dostawy i Usługi w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia publikacji zmiany Ogólnych Warunków, uważa się, że zgadza się ze zmianą Ogólnych Warunków.


11. Obowiązujące prawo

11.1. Prawa i obowiązki stron umowy wynikające z umowy uczestnika podlegają prawu Republiki Czeskiej.
11.2. Strony umowy uzgadniają właściwość miejscową dla sporu Sądu Miejskiego w Brnie.


12. Postanowienia wspólne i końcowe

12.1. Dokumenty Dostawcy przesyłane są na adres Abonenta, który Abonent wybrał w tym celu w Umowie na Dostawy i Usługi, w przeciwnym razie na adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności lub zamieszkania Abonenta. lub e-mail.
12.2. Dokument uważa się za doręczony z chwilą odebrania dokumentu przez Abonenta lub osobę upoważnioną do działania w imieniu Abonenta albo z upływem terminu do odbioru przesyłki pocztowej, nawet jeśli Abonent nie dowiedział się o jej nadaniu, lub w dniu.
12.3. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, taka niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność nie będzie miała wpływu na inne postanowienia niniejszych Warunków, które będą interpretowane jako niezgodne z prawem, nieważne lub przepisy niewykonalne nie istniały. Strony zgadzają się, że wszystkie niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne postanowienia zostaną zastąpione przepisami prawnymi, ważnymi i wykonalnymi, które są najbliższe znaczeniu i celowi niniejszych Ogólnych Warunków.
12.4. W przypadku sprzeczności niniejszych Ogólnych Warunków z postanowieniami Umowy i/lub Regulaminem „LogBookie” i/lub Regulaminem Gwarancji i Reklamacji DHO s.r.o., odpowiednie postanowienia Umowy i/lub „ Obowiązują Warunki LogBookie i/lub Zasady Gwarancji i Reklamacji DHO s.r.o. Jeżeli poszczególne dokumenty są ze sobą sprzeczne lub tylko niektóre z nich, zawsze mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy, jeśli jeden dokument jest sporny.
12.5. Niniejsze ogólne warunki handlowe nie stanowią propozycji zawarcia umowy w rozumieniu przepisów § 1731 Kodeksu Cywilnego. Kod. Stosunek umowny można zawrzeć tylko na piśmie.


13. Interpretacja terminów

13.1. Usługa polega na monitorowaniu obiektów mobilnych, zbieraniu danych o aktualnej pozycji, prędkości i stanie monitorowanych wejść i wyjść. Zebrane w ten sposób dane są pobierane na serwer Usługodawcy, gdzie są gromadzone i wyświetlane subskrybentowi za pomocą aplikacji internetowej w celu dalszego przetwarzania.
13.2. Dostawcą jest DHO s.r.o.
13.3. Uczestnikiem jest osoba fizyczna lub prawna, która zdecydowała się skorzystać z usług śledzenia satelitarnego lub innych usług monitorowania DHO s.r.o.


Warunki obowiązujące od 25.5.2018

Chcesz natychmiast zobaczyć system?

      

Interesuje Cię cena?Każdego dnia przybywają nowi klienci

Powiedzieli o nas:G-mont s. r. o.

Odkąd wprowadziliśmy dziennik online, nasi ludzie przestali marnować godziny pracy.

Vít Bukovský
Prezes G-mont sro - produkcja i serwis bram garażowych

Pizza line s. r. o.

Monitorowanie GPS LogBookie wykorzystujemy zarówno do monitorowania pojazdów, jak i do wyświetlania dostaw pizzy naszym kierowcom. Dzięki usłudze mamy szybki podgląd, które zlecenie zostało już zrealizowane oraz umożliwia kierowcom szybkie przesłanie adresu docelowego do nawigacji.


Współpracuję się z najlepszymi


Skontaktuj się z nami:
+420  w godzinach: 9-17 

      


® 2008 - 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone DHO S. R. O.
Ochrona danych osobowych