Ochrona danych osobowychNiniejsza dyrektywa dotyczy ochrony danych osobowych w następstwie obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Ogólne zasady biznesowe DHO s.r.o. (dalej również DHO), wyrażamy nasze zobowiązanie do dążenia do ochrony danych osobowych naszych klientów, dostawców i partnerów biznesowych. Zasady te określają sposób realizacji tego obowiązku oraz pozycję firmy w roli administratora i przetwarzającego dane osobowe.

Podmiot przetwarzający to DHO s.r.o. w przypadku danych osobowych, które przetwarza na podstawie pełnomocnictwa. Na przykład działanie usługi śledzenia lokalizacji i historii ruchu pojazdów, osób w oparciu o wypełnienie stosunku umownego z klientem.


Zasady i zasady ochrony danych osobowych

Uważamy ochronę Twojej prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych za ważną sprawę i zwracamy na nią szczególną uwagę. Nasza polityka prywatności jest zgodna z przepisami prawa i naszym kodeksem postępowania, który dotyczy całej firmy DHO.

Kładziemy nacisk na współpracę z firmami, które przestrzegają zasad i przepisów prawa oraz prowadzą swoją działalność zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych. Więcej o przetwarzających i odbiorcach poniżej.

Pracowników obowiązuje poufność i wewnętrzne zasady firmy. Firma organizuje i zapewnia pracownikom szkolenia z zasad i innych obowiązków związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych, a także audyty wewnętrzne w celu sprawdzenia przestrzegania tych zasad i polityk podczas pracy z danymi osobowymi. Dostęp do danych osobowych jest zarządzany i oparty na uprawnieniach poszczególnych pracowników, co jest niezbędne do pracy w poszczególnych działach.

Dane osobowe pozyskane podczas wizyt na naszej stronie internetowej przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi w Czechach przepisami prawa. Aby zoptymalizować tę stronę internetową pod względem wydajności systemu, użyteczności i dostarczania przydatnych informacji o produktach i usługach, automatycznie gromadzimy i przechowujemy. Informacje te to zazwyczaj informacje o Twoim adresie IP, typie przeglądarki i ustawieniach języka, systemie operacyjnym, dostawcy usług internetowych (ISP) oraz dacie i długości wizyty.

Informacje te wykorzystujemy do efektywnego zarządzania serwisem, pozyskiwania informacji o zachowaniach użytkowników na stronie, analizowania trendów oraz zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach jako całości. Zebrane w ten sposób informacje mogą być wykorzystywane w celach marketingowych i promocyjnych oraz komunikacji (np. w celu lepszej orientacji użytkowników w serwisie, dostarczania spersonalizowanych ofert. Linki w serwisie mogą prowadzić do innych usług, które nie są objęte naszym zasady.


Usługi plików cookie i ich wykorzystanie

Strona internetowa organizacji, wiadomości e-mail, serwisy internetowe, reklamy i aplikacje interaktywne mogą wykorzystywać tzw. „cookies” w celu optymalizacji usług.

„Cookie” to mały plik, zwykle składający się z liter i cyfr, który wysyłamy za pośrednictwem naszego serwera internetowego do pliku cookie przeglądarki na dysku twardym Twojego komputera. Na przykład pozwala nam to rozpoznać urządzenie użytkownika, gdy istnieje połączenie między serwerem internetowym a przeglądarką internetową. Głównym celem plików cookies jest umożliwienie naszemu serwerowi internetowemu udostępnienia użytkownikowi strony internetowej, do której jest on przyzwyczajony, dzięki czemu odwiedzanie strony internetowej firmy jest bardziej osobiste dla użytkownika i może lepiej odpowiadać na jego indywidualne potrzeby.

Firma wykorzystuje na swojej stronie internetowej dwa rodzaje plików cookie:

Sesyjne cookies — są to tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane w pliku cookie przeglądarki do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania niektórych aplikacji lub funkcjonalności tych witryn.

Ciasteczka cookies – możemy użyć ciasteczek stałych w celu łatwiejszej i wygodniejszej orientacji użytkowników w serwisie (np. szybsza i prostsza nawigacja). Te pliki cookie pozostają w pliku cookie Twojej przeglądarki przez dłuższy czas, w zależności od wybranych przez Ciebie ustawień przeglądarki internetowej. Cookies trwałe umożliwiają przekazywanie informacji do serwera internetowego przy każdorazowym wejściu na stronę. Trwałe pliki cookie są również znane jako śledzące pliki cookie.

Inne dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy wyrazisz wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.


Kategoria i zakres przetwarzanych danych

W odniesieniu do ochrony danych osobowych ograniczamy przetwarzanie danych osobowych do danych, które są uzasadnione i istotne dla danego celu biznesowego. Są to dane osobowe służące do identyfikacji i komunikacji z Państwem oraz szczególne kategorie danych osobowych, które są niezbędne do prowadzenia naszej działalności gospodarczej zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.


Kategorie danych osobowych

W ramach naszej działalności, obsługi i korzystania z usług możemy zbierać następujące dane osobowe użytkowników, klientów, partnerów biznesowych lub dostawców. Oni są:

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres
adres e-mail
numer telefonu
numer faksu
Stronie internetowej
numer konta bankowego
IR / NIP
Fotografia
Lokalizacja i historia lokalizacji
Rodzaj urządzenia
chip identyfikacyjny
Historia połączeń
tablica rejestracyjna
Morale płatnicze
Akcje użytkownika w sieci - data, URL, IP, GET dane (użytkownicy systemu)
Otwarte dane udostępniane przez organy, organy administracji państwowej, urząd statystyczny, w szczególności Rejestr Handlowy, Rejestr Publiczny i Zbiór Dokumentów oraz Rejestr Podmiotów Gospodarczych i inne rejestry publiczne.
Dane kontaktowe, które osoba, której dane dotyczą, podaje publicznie o sobie jako dane kontaktowe osoby (telefon, e-mail, strona internetowa, strona na Facebooku, LinkedIn, komunikatory,…)


Szczególne kategorie danych osobowych

Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych („wrażliwe dane osobowe”).


Czas przetwarzania

Pracujemy z Twoimi danymi osobowymi:

Przez czas niezbędny do realizacji celu biznesowego.
Przez czas niezbędny do wywiązania się z przepisów prawa (tj. co najmniej czas zgodnie z ustawą o archiwach).
W celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Po upływie określonego okresu przetwarzania i przechowywania danych osobowych, Twoje dane zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone, zanonimizowane.

W przypadku wyrażenia zgody w celach marketingowych (w tym Profilowanie w celu oferowania odpowiednich produktów i usług) dane przetwarzane są przez okres ważności celu przetwarzania.


Źródło danych

Przetwarzane przez nas dane pozyskujemy głównie od osób, których dane dotyczą. Możemy jednak również dowiedzieć się o Tobie z innych źródeł, aby upewnić się, że to, co o Tobie wiemy, jest prawdziwe i kompletne.

Przetwarzamy dane osobowe, które są nam przekazywane podczas nawiązywania relacji biznesowej, rejestracji, zawierania umowy, w trakcie korzystania z nich oraz korzystania z naszych usług bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą lub jej pracowników.
Możemy pozyskiwać Twoje dane osobowe, jak również wrażliwe dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z umowy.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeżeli Twoje dane zostaną przekazane przez podmiot trzeci, któremu wyraziłeś zgodę lub bezpośrednio pełnomocnictwo w tym celu. Możemy również uzupełnić informacje o publikowane przez Ciebie dane z publicznie dostępnych źródeł.

Otwarte dane udostępniane przez organy, organy administracji państwowej, urząd statystyczny, w szczególności Rejestr Handlowy, Rejestr Publiczny i Zbiór Dokumentów oraz Rejestr Podmiotów Gospodarczych i inne rejestry publiczne.
Dane kontaktowe, które osoba, której dane dotyczą, podaje publicznie o sobie jako dane kontaktowe osoby (telefon, e-mail, strona internetowa, strona na Facebooku, Linkedin, messengery)


Cele przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji odpowiedniego celu biznesowego. Dane osobowe mogą być przetwarzane w jednej lub kilku z następujących okoliczności:


Uzasadnione cele przetwarzania

Jeśli masz do czynienia z DHO s.r.o. jako użytkownik, klient, partner biznesowy lub dostawca poprosimy Cię o podanie danych osobowych w następujących celach:

Zawieranie, administrowanie i realizacja umów.
Interes publiczny
Dostępność otwartych danych z rejestrów publicznych w jednym miejscu.
Weryfikacja istnienia, aktywnego statusu gospodarczego osób prawnych i fizycznych oraz ich publicznie podanych danych teleadresowych.
Zapobieganie i wykrywanie oszustw podatkowych i innych
Zapobiegaj niechcianym ofertom usług i produktów
Marketing bezpośredni.
Promocja i prezentacja produktów i usług osób, których dane dotyczą
Zarządzanie relacjami, świadczenie usług (online) i kontaktów.
Ulepszanie usług.
Marketing i analiza klientów/procesów.
Wykrywanie, zapobieganie, zgodnie z prawem AML (pranie brudnych pieniędzy).
Analiza naukowa i statystyczna.
Windykacja. Ocena morale płatniczego.
Przekazanie do dalszego przetwarzania podmiotom trzecim w celu weryfikacji i oceny morale płatniczego i wiarygodności uczestnika oraz obsługi powiązanych rejestrów. Podmioty mogą przekazywać dane innym podmiotom w tych celach.Zgoda na podstawie niniejszego Artykułu może być w każdej chwili odwołana i wyłącznie poprzez jednoznaczne oświadczenie Klienta, Sprzedawcy lub osoby, której dane dotyczą, złożone na piśmie i przesłane do DHO s.r.o.
Wypełnienie obowiązków prawnych i regulacyjnych

Jeżeli jesteś osobą poszukującą pracy, Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

Wypełnianie umów o pracę, zobowiązań umownych oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.
Zarządzanie wewnętrzne, w tym ocena organizacji lub kultury korporacyjnej.
Zdrowie i satysfakcja pracowników.
Wykrywanie, zapobieganie oszustwom.
Wypełnienie obowiązków prawnych i regulacyjnych.
Ochrona żywotnych interesów pracowników.
Analiza profili pracowników.
Rekrutacja i obsadzanie wakatów, m.in. byłych pracowników i osób poszukujących pracy.


Baza danych Expanzo.com w następujących celach:

Zawieranie, administrowanie i realizacja umów.
Interes publiczny
Dostępność otwartych danych z rejestrów publicznych w jednym miejscu.
Weryfikacja istnienia, aktywnego statusu gospodarczego osób prawnych i fizycznych oraz ich publicznie podanych danych teleadresowych.
Zapobieganie i wykrywanie oszustw podatkowych i innych
Zapobiegaj niechcianym ofertom usług i produktów
Marketing bezpośredni
Promocja i prezentacja produktów i usług podmiotów
Wykrywanie, zapobieganie, zgodnie z prawem AML (pranie brudnych pieniędzy).
Analiza naukowa i statystyczna.
Wypełnienie obowiązków prawnych i regulacyjnych.
Ulepszanie usług.
Marketing i analiza klientów/procesów.
Windykacja. Ocena morale płatniczego.
Przekazanie do dalszego przetwarzania podmiotom trzecim w celu weryfikacji i oceny morale płatniczego i wiarygodności uczestnika oraz obsługi powiązanych rejestrów. Podmioty mogą przekazywać dane innym podmiotom w tych celach.Zgoda na podstawie niniejszego Artykułu może być w każdej chwili odwołana i wyłącznie poprzez jednoznaczne oświadczenie Klienta, Sprzedawcy lub osoby, której dane dotyczą, złożone na piśmie i przesłane do DHO s.r.o.

Dokładne warunki Polityki Prywatności można znaleźć na Expanzo.com


Umowa

Jeżeli nie jest to jeden z powyższych wariantów lub zgody wymaga inny wymóg prawny, przed ich przetwarzaniem zostanie uzyskana zgoda właściciela danych osobowych. Wyrażając zgodę, przekażemy Ci następujące informacje:

Cele przetwarzania, dla których wymagana jest zgoda.
Nasze dane kontaktowe jako administratora i procesora danych osobowych.
Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie jest uzasadnione w celu realizacji żądania, zakłada się zgodę osoby, której dane dotyczą (na przykład wizyta na stronie internetowej, korzystanie z produktów i usług DHO s.r.o.).

Zgoda powinna być dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, w formie pisemnego oświadczenia, również w formie elektronicznej lub ustnego.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do odmowy lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. DHO s.r.o. przestanie publikować lub usuwać dane, jeśli nie ma już uzasadnionego i uzasadnionego powodu do ich przetwarzania i publikowania.


Prawa właścicieli danych

W okresie obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych właścicielom (podmiotom) danych osobowych przysługuje prawo do:

Informacje i dostęp do danych osobowych.
Możliwość przenoszenia danych.
Ograniczenia przetwarzania.
Poprawianie i usuwanie danych osobowych.
Informacje dotyczące sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania.
Złóż sprzeciw.
Wykluczenie z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Role, w których możemy rejestrować Twoje dane osobowe i określić jednoznaczną identyfikację Twojej osoby to:

Jesteś naszym klientem - kupującym, osobą zainteresowaną zakupem, dłużnikiem, użytkownikiem usług.
Jesteś naszym partnerem biznesowym - pośrednikiem handlowym.
Jesteś klientem partnerskim - klientem naszego partnera.
Jesteś naszym dostawcą - dostawcą usług i wsparcia technicznego, procesorem procesów częściowych.
Jesteś naszym pracownikiem - stałym i byłym pracownikiem lub poszukującym pracy.
Jesteś osobą fizyczną lub prawną zarejestrowaną w rejestrze publicznym. W szczególności Rejestr Zezwolenia na Handel, Rejestry Publiczne i Zbiór Dokumentów oraz Rejestr Przedsiębiorców i inne rejestry działalności gospodarczej.

Uprzejmie informujemy również, że przy wykonywaniu swoich praw w związku z ochroną danych osobowych mogą wystąpić pewne ograniczenia w naszych działaniach wobec Ciebie i naszego stosunku umownego.


Realizacja praw klienta i partnera biznesowego

W celu realizacji praw podmiotów danych osobowych przyjmujemy zgłoszenia pod adresem DHO s.r.o., Cejl 53/115, 602 00 Brno lub pod adresem elektronicznym info@logbookie.eu.

Zgłoszenie może zostać przyjęte w przypadku jednoznacznej identyfikacji osoby, zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. W przeciwnym razie poprosimy Cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów w celu prawidłowej identyfikacji Twojej osoby.


Informacje i dostęp do danych osobowych

W przypadku, gdy pozyskujemy Twoje dane osobowe do przetwarzania bezpośrednio od Ciebie, jesteśmy zobowiązani poinformować Cię o:

Tożsamość i dane kontaktowe DHO s.r.o ..
Cele przetwarzania, dla których pozyskiwane są dane osobowe oraz podstawa prawna przetwarzania.
Uzasadnione interesy administratora, podmiotu przetwarzającego lub strony trzeciej, gdy interesy te mają pierwszeństwo przed interesami i prawami osoby, której dane dotyczą.
Potencjalni odbiorcy danych osobowych oraz zamiar przekazania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Okres, przez jaki dane będą wykorzystywane, lub zapisane.
Lista Twoich praw, w tym prawo do złożenia reklamacji.
Czy podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym lub umownym, tj. kiedy dane są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a kiedy na podstawie Twojej zgody.
Fakt, że istnieje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.W przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie, jesteśmy również zobowiązani do udzielenia Ci informacji o kategorii danych osobowych, których dotyczą oraz o źródle, z którego te dane zostały pozyskane.

Informacje przekażemy najpóźniej w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.


Ruchliwość

Właściciel danych osobowych ma prawo do uzyskania swoich danych osobowych przekazanych nam w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jednocześnie jako właściciel Twoich danych osobowych masz prawo przenieść te dane innemu administratorowi. Przekazanie danych osobowych jest możliwe tylko w przypadku danych osobowych, które pozyskiwane są na podstawie zgody lub umowy i są przetwarzane automatycznie.

Prawo to nie może być stosowane do danych przetwarzanych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu.

Przekazywanie danych nie może naruszać praw i wolności innych osób.


Ograniczenia przetwarzania

Jako właściciel danych masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:

Odrzuć dokładność danych osobowych.
Podejrzewasz, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale odmawiasz usunięcia tych danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystania.
Nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale Ty jako osoba, której dane dotyczą, potrzebujesz ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
Zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania - przetwarzanie będzie ograniczone do czasu niezbędnego do sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione powody administratora i podmiotu przetwarzającego przeważają nad prawnie uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.

W przypadku żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, nasze działania wobec Ciebie i nasz stosunek umowny mogą zostać ograniczone.


Poprawianie i usuwanie danych osobowych

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do poprawiania niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych, które Cię dotyczą.

Możesz sprostować swoje dane osobowe wysyłając zapytanie na nasze dane kontaktowe.

Masz prawo do usunięcia lub bycia zapomnianym, jeśli:

Dane osobowe nie są już potrzebne do celu, w jakim zostały zebrane i przetwarzane.
Cofasz zgodę, na podstawie której przetwarzamy dane i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Dane osobowe zostały zebrane na warunkach zgody dziecka w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego.Jako osoba zainteresowana masz prawo do zajmowania się nierównymi lub nieaktywnymi danymi osobowymi, których dotyczą.


Możesz udostępnić swoje dane osobowe, wysyłając zapytanie o nasze dane kontaktowe.

Masz prawo do korzystania lub bycia zapomnianym, jeżeli:

Podatki osobowe nie są już potrzebne w komórce, w której zostały zebrane i przetworzone.
Zgadzam się z podstawą na jakiej przelewamy podatek i nie mamy innej podstawy prawnej.
Podatki osobowe są niezgodne z prawem.
Dane osobowe zostały zebrane na podstawie umowy dzieci w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego.


Prawo do sprzeciwu

Możesz sprzeciwić się tylko w niektórych szczególnych przypadkach, jeśli chodzi o:

Przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu lub interesu osoby trzeciej (m.in. Profilowanie).
Jeśli sprzeciwisz się odpowiednim przyczynom, poinformujemy Cię o przyczynach przetwarzania. Jeżeli nasze powody nie przeważają nad Twoimi interesami i prawami lub nie będzie to powodem do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przetwarzanie danych osobowych zostanie przerwane.
Przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego (w tym Profilowanie).
W przypadku wyrażenia sprzeciwu i niewyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych w tym celu nie ma potrzeby podawania przyczyn wypowiedzenia. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy wykorzystywać Twoje dane w tym celu. Jeżeli jednak przetwarzamy odpowiednie dane również w innym celu na innej podstawie prawnej, sprzeciw nie ma wpływu na takie przetwarzanie.
Przetwarzanie do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
Jeśli sprzeciwisz się odpowiednim przyczynom, poinformujemy Cię o przyczynach przetwarzania. Z prawa można skorzystać tylko wtedy, gdy nie jest to przetwarzanie w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.


Wykluczenie z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Jako właściciel Twoich danych osobowych masz prawo nie być przedmiotem jakiejkolwiek decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Jest to ochrona przed potencjalnie niekorzystną decyzją, która mogłaby zostać podjęta bez interwencji człowieka.
Niniejszym potwierdzamy, że zgodnie z definicjami prawnymi w naszej firmie nie ma zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Może jednak istnieć ręczne profilowanie danych w oparciu o otwarte dane dostarczane przez władze, agencje rządowe, urząd statystyczny oraz rodzaje informacji kontaktowych.


Prawa i reprezentacja dzieci korzystających z praw nieletnich

W przypadku świadczenia usług informacyjnych na rzecz małoletniego, zgodę dziecka na przetwarzanie jego danych osobowych uważa się za legalną, jeżeli dziecko ukończyło co najmniej 13 lat. Zgoda dziecka poniżej 13 roku życia musi być wyrażona lub zatwierdzona przez przedstawiciela prawnego (osobę sprawującą władzę rodzicielską nad dzieckiem).
Powyższe nie ma zastosowania do ogólnego prawa zobowiązań państw członkowskich, takiego jak przepisy dotyczące ważności, zawarcia lub skutków umowy w stosunku do dziecka.


Wykonywanie praw dostawcy

W celu realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą, przyjmujemy wnioski pod adresem DHO s.r.o., Cejl 53/115, 602 00 Brno lub e-mailem pod adresem info@logbookie.eu. Żądanie może zostać przyjęte w przypadku jednoznacznej identyfikacji osoby.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, z którą współpracujemy na podstawie stosunku umownego, w takim przypadku jesteśmy administratorem lub podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe i możesz z nami realizować swoje prawa.


Informacje i dostęp do danych osobowych

W przypadku, gdy pozyskujemy Twoje dane osobowe do przetwarzania bezpośrednio od Ciebie, jesteśmy zobowiązani poinformować Cię o:

Tożsamość i dane kontaktowe DHO s.r.o.
Cele przetwarzania, dla których pozyskiwane są dane osobowe oraz podstawa prawna przetwarzania.
Uzasadnione interesy administratora, podmiotu przetwarzającego lub strony trzeciej, gdy interesy te mają pierwszeństwo przed interesami i prawami osoby, której dane dotyczą.
Potencjalni odbiorcy danych osobowych oraz zamiar przekazania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Okres, przez jaki dane będą wykorzystywane, lub zapisane.
Lista Twoich praw, w tym prawo do złożenia reklamacji.
Czy podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym lub umownym, tj. kiedy dane są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a kiedy na podstawie Twojej zgody.
Fakt, że istnieje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie, jesteśmy również zobowiązani do udzielenia Ci informacji o kategorii danych osobowych, których dotyczą oraz o źródle, z którego te dane zostały pozyskane.

Jako nasz usługodawca masz prawo do informacji i dostępu do danych, które zostaną Ci przekazane w momencie pisania umowy przy zbieraniu danych osobowych. Otrzymasz również informację po sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych. We wszystkich i innych przypadkach udzielimy Ci informacji nie później niż w ciągu miesiąca od tego faktu.


Ruchliwość

Właściciel danych osobowych ma prawo do uzyskania swoich danych osobowych przekazanych nam w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jednocześnie jako właściciel Twoich danych osobowych masz prawo przenieść te dane innemu administratorowi. Przekazanie danych osobowych jest możliwe tylko w przypadku danych osobowych, które pozyskiwane są na podstawie zgody lub umowy i są przetwarzane automatycznie.

Prawo to nie może być stosowane do danych przetwarzanych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu. Przekazywanie danych nie może naruszać praw i wolności innych osób.


Ograniczenia przetwarzania

Jako właściciel danych masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:

Odrzuć dokładność danych osobowych.
Podejrzewasz, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale odmawiasz usunięcia tych danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystania.
Nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale Ty jako osoba, której dane dotyczą, potrzebujesz ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
Zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania – przetwarzanie będzie ograniczone do czasu niezbędnego do sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione powody administratora lub podmiotu przetwarzającego przeważają nad prawnie uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.

W przypadku żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, nasze działania wobec Ciebie i nasz stosunek umowny mogą zostać ograniczone.


Poprawianie i usuwanie danych osobowych

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do poprawiania niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych, które Cię dotyczą.
Możesz sprostować swoje dane osobowe wysyłając zapytanie na nasze dane kontaktowe.

Masz prawo do usunięcia lub bycia zapomnianym, jeśli:

Dane osobowe nie są już potrzebne do celu, w jakim zostały zebrane i przetwarzane.
Cofasz zgodę, na podstawie której przetwarzamy dane i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Dane osobowe zostały zebrane na warunkach zgody dziecka w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego.

W przypadku skorzystania z prawa do usunięcia danych osobowych, które zostały opublikowane lub przekazane przez nas podmiotom trzecim, podejmujemy niezbędne kroki w celu poinformowania wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych i komunikacji w celu usunięcia wszystkich linków.


Twoje prawo do odwołania może zostać wykonane dopiero po upływie terminu do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.


Informacja o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania
Ilekroć poprosisz o to jako właściciel danych, poinformujemy Cię o odbiorcach Twoich danych osobowych w momencie ich udostępnienia. Poinformujemy Cię również o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych.


Prawo do sprzeciwu

Możesz sprzeciwić się tylko w niektórych szczególnych przypadkach, jeśli chodzi o:

Przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu lub interesu osoby trzeciej (m.in. Profilowanie).
Jeśli sprzeciwisz się odpowiednim przyczynom, poinformujemy Cię o przyczynach przetwarzania. Jeżeli nasze powody nie przeważają nad Twoimi interesami i prawami lub nie będzie to powodem do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przetwarzanie danych osobowych zostanie przerwane.
Przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego (w tym Profilowanie).
W przypadku wyrażenia sprzeciwu i niewyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych w tym celu nie ma potrzeby podawania przyczyn wypowiedzenia. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy wykorzystywać Twoje dane w tym celu. Jeżeli jednak przetwarzamy odpowiednie dane również w innym celu na innej podstawie prawnej, sprzeciw nie ma wpływu na takie przetwarzanie.
Przetwarzanie do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
Jeśli sprzeciwisz się odpowiednim przyczynom, poinformujemy Cię o przyczynach przetwarzania. Z prawa można skorzystać tylko wtedy, gdy nie jest to przetwarzanie w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.


Wykluczenie z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Jako właściciel Twoich danych osobowych masz prawo nie być przedmiotem jakiejkolwiek decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Jest to ochrona przed potencjalnie niekorzystną decyzją, która mogłaby zostać podjęta bez interwencji człowieka.
Niniejszym potwierdzamy, że zgodnie z definicjami prawnymi w naszej firmie nie ma zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Może jednak istnieć ręczne profilowanie danych w oparciu o otwarte dane dostarczane przez władze, agencje rządowe, urząd statystyczny oraz rodzaje informacji kontaktowych.


Korzystanie z praw osób poszukujących pracy

W celu realizacji praw podmiotów danych osobowych przyjmujemy zgłoszenia pod adresem DHO s.r.o., Cejl 53/115, 602 00 Brno lub pod adresem elektronicznym info@logbookie.eu.

Żądanie może zostać przyjęte w przypadku jednoznacznej identyfikacji osoby. W przeciwnym razie poprosimy Cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów w celu prawidłowej identyfikacji Twojej osoby.


Informacje i dostęp do danych osobowych

W przypadku, gdy pozyskujemy Twoje dane osobowe do przetwarzania bezpośrednio od Ciebie, jesteśmy zobowiązani poinformować Cię o:

Tożsamość i dane kontaktowe DHO s.r.o.
Cele przetwarzania, dla których pozyskiwane są dane osobowe oraz podstawa prawna przetwarzania.
Uzasadnione interesy administratora, podmiotu przetwarzającego lub strony trzeciej, gdy interesy te mają pierwszeństwo przed interesami i prawami osoby, której dane dotyczą.
Potencjalni odbiorcy danych osobowych oraz zamiar przekazania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Okres, przez jaki dane będą wykorzystywane, lub zapisane.
Lista Twoich praw, w tym prawo do złożenia reklamacji.
Czy podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym lub umownym, tj. kiedy dane są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a kiedy na podstawie Twojej zgody.
Fakt, że istnieje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.


W przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie, jesteśmy również zobowiązani do udzielenia Ci informacji o kategorii danych osobowych, których dotyczą oraz o źródle, z którego te dane zostały pozyskane.

Informacje przekażemy najpóźniej w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.


Ruchliwość

Właściciel danych osobowych ma prawo do uzyskania swoich danych osobowych przekazanych nam w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jednocześnie jako właściciel Twoich danych osobowych masz prawo przenieść te dane innemu administratorowi. Przekazanie danych osobowych jest możliwe tylko w przypadku danych osobowych, które pozyskiwane są na podstawie zgody lub umowy i są przetwarzane automatycznie.

Prawo to nie może być stosowane do danych przetwarzanych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu. Przekazywanie danych nie może naruszać praw i wolności innych osób.


Ograniczenia przetwarzania

Jako właściciel danych masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:

Odrzuć dokładność danych osobowych.
Podejrzewasz, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale odmawiasz usunięcia tych danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystania.
Nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale Ty jako osoba, której dane dotyczą, potrzebujesz ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
Zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania – przetwarzanie będzie ograniczone do czasu niezbędnego do sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione powody administratora lub podmiotu przetwarzającego przeważają nad prawnie uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.W przypadku żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, nasze działania wobec Ciebie i nasz stosunek umowny mogą zostać ograniczone.


Poprawianie i usuwanie danych osobowych

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do poprawiania niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych, które Cię dotyczą.
Możesz sprostować swoje dane osobowe wysyłając zapytanie na nasze dane kontaktowe.
Masz prawo do usunięcia lub bycia zapomnianym, jeśli:

Dane osobowe nie są już potrzebne do celu, w jakim zostały zebrane i przetwarzane.
Cofasz zgodę, na podstawie której przetwarzamy dane i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Dane osobowe zostały zebrane na warunkach zgody dziecka w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego.W przypadku skorzystania z prawa do usunięcia danych osobowych, które zostały opublikowane lub przekazane przez nas podmiotom trzecim, podejmujemy niezbędne kroki w celu poinformowania wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych i komunikacji w celu usunięcia wszystkich linków.

Twoje prawo do odwołania może zostać wykonane dopiero po upływie terminu do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.


Informacja o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania
Ilekroć poprosisz o to jako właściciel danych, poinformujemy Cię o odbiorcach Twoich danych osobowych w momencie ich udostępnienia. Poinformujemy Cię również o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych.


Prawo do sprzeciwu

Możesz sprzeciwić się tylko w niektórych szczególnych przypadkach, jeśli chodzi o:

Przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu lub interesu osoby trzeciej (m.in. Profilowanie).
Jeśli sprzeciwisz się odpowiednim przyczynom, poinformujemy Cię o przyczynach przetwarzania. Jeżeli nasze powody nie przeważają nad Twoimi interesami i prawami lub nie będzie to powodem do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przetwarzanie danych osobowych zostanie przerwane.
Przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego (w tym Profilowanie).
W przypadku wyrażenia sprzeciwu i niewyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych w tym celu nie ma potrzeby podawania przyczyn wypowiedzenia. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy wykorzystywać Twoje dane w tym celu. Jeżeli jednak przetwarzamy odpowiednie dane również w innym celu na innej podstawie prawnej, sprzeciw nie ma wpływu na takie przetwarzanie.
Przetwarzanie do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
Jeśli sprzeciwisz się odpowiednim przyczynom, poinformujemy Cię o przyczynach przetwarzania. Z prawa można skorzystać tylko wtedy, gdy nie jest to przetwarzanie w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.Wykluczenie z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Jako właściciel Twoich danych osobowych masz prawo nie być przedmiotem jakiejkolwiek decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Jest to ochrona przed potencjalnie niekorzystną decyzją, która mogłaby zostać podjęta bez interwencji człowieka.
Niniejszym potwierdzamy, że zgodnie z definicjami prawnymi w naszej firmie nie ma zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


Dane kontaktowe administratora / przetwarzającego

W celu realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą, przyjmujemy wnioski pod adresem DHO s.r.o., Cejl 53/115, 602 00 Brno lub e-mailem pod adresem info@logbookie.eu. Żądanie może zostać przyjęte w przypadku jednoznacznej identyfikacji osoby.

Twoje wnioski/reklamacje rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki i poinformujemy Cię o rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od otrzymania wniosku/reklamacji.


Nadrzędne / nadrzędne interesy

Niektóre prawa i obowiązki DHO s.r.o. mogą mieć pierwszeństwo przed prawami osób fizycznych, jeżeli w określonych okolicznościach istnieje prawnie uzasadniony interes, który przeważa nad interesem osoby fizycznej (interes priorytetowy). Nadrzędny interes istnieje, jeżeli:

Ochrona uzasadnionych interesów biznesowych DHO s.r.o., w tym:
Zdrowie, bezpieczeństwo lub ochrona osób.
Prawa własności intelektualnej, tajemnice handlowe lub nazwa firmy.
Ciągłości działania.
Poufność w proponowanej sprzedaży, fuzji lub przejęciu przedsiębiorstwa.
Zaangażowanie zaufanych doradców lub doradców w celach biznesowych, prawnych, podatkowych lub ubezpieczeniowych.
Zapobiegania lub badania naruszeń prawa, faktycznych lub domniemanych na podstawie uzasadnionych podejrzeń (w tym współpracy np. z Policją Republiki Czeskiej), umów lub zasad naszej firmy.
W przeciwnym razie chronić lub bronić praw DHO s.r.o., jej pracowników lub innych osób.
interes publiczny
zapobieganie oszustwom podatkowym i innym,


Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

W ramach naszej działalności Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:
Podmioty wymagane przez prawo, takie jak sądy, Czeski Bank Narodowy, wykonawcy testamentu lub syndycy masy upadłości.
Inne organy ochrony praw (np. sądy, lekarze kontraktowi, śledczy, komisarze sądowi itp.).
Podmiotom przetwarzającym, które gwarantują techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo ochrony danych osobowych.
Za Twoją zgodą inni członkowie grupy DHO s.r.o. oraz współpracujący partnerzy biznesowi.
Użytkownikom i klientom Expanzo.com w przypadku publicznie prezentowanych danych osobowych lub danych jawnych przekazanych przez urzędy, organy administracji państwowej, urząd statystyczny, w szczególności dane z Rejestru Handlowego, Rejestru Publicznego oraz Zbioru Dokumentów i Ewidencji Gospodarczej Podmioty i inne rejestry przedsiębiorstw.

Dane osobowe przekazywane są podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu biznesowego.

DHO s.r.o. współpracuje wyłącznie z podmiotami przetwarzającymi, którzy dają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi prawne oraz zapewniało ochronę praw nie tylko naszych klientów, ale także pracowników.


Lista podmiotów, które mogą mieć kontakt z danymi osobowymi.

Administrator

DHO s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 (IČ: 28446542)


Procesory

DHO s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praga 3 (IČ: 28446542)
Pośrednicy biznesowi upoważnieni do pośredniczenia w produktach DHO s.r.o.
Organy publiczne i sądy (zwłaszcza w wypełnianiu naszych zobowiązań prawnych).
Audytorzy lub inne niezależne osoby zapewniające wypełnienie obowiązków prawnych.
Dostawcy lub operatorzy technologii informacyjnych.
Dostawcom usług niezbędnych do wykonywania naszej działalności (czynności administracyjne, archiwizacja, doradztwo prawne, administracja i windykacja należności itp.).
Dostawcy zapewniający przygotowanie i produkcję materiałów i dokumentów drukowanych (w szczególności billingowych, promocyjnych i informacyjnych Dostawcy) oraz ich dystrybucję.
Dostawcy usług służący do weryfikacji i oceny morale płatniczego
Operatorzy publicznych sieci telekomunikacyjnych i dostawcy publicznych usług telekomunikacyjnych, w przypadku gdy jest to konieczne do zapewnienia wzajemnych połączeń i dostępu do sieci w celu wzajemnego rozliczenia oraz identyfikacji nadużyć sieci i usług.
Świadczeniodawcy opieki zdrowotnej (w dochodzeniu roszczeń ubezpieczeniowych).
Klienci naszych usług w przypadku publicznie prezentowanych kontaktów i otwartych danych.


Zasady przekazywania danych poza Unię Europejską

Artykuł ten określa dalsze zasady przekazywania danych osobowych stronom trzecim mającym siedzibę w kraju, od którego nie oczekuje się zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (kraje o niewłaściwej sytuacji).

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi trzeciemu znajdującemu się w kraju o niewłaściwym statusie tylko wtedy, gdy:
Zawarta została umowa pomiędzy DHO s.r.o., a odpowiednią stroną trzecią, która daje gwarancje, że osoba trzecia będzie przestrzegać podobnego poziomu ochrony, jak w naszej firmie.
Strona trzecia została certyfikowana zgodnie z kodeksem postępowania lub programem certyfikacji, który jest uznawany przez obowiązujące prawo, zapewniając „rozsądny” poziom ochrony danych.
Osoba trzecia ustanowiła wiążące reguły korporacyjne lub podobny mechanizm kontroli przekazywania danych osobowych, który zapewnia odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z obowiązującym prawem.
Przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby fizycznej pomiędzy DHO s.r.o. a osobą trzecią.
Przeniesienie jest niezbędne do wykonania umowy z klientem, dostawcą lub partnerem biznesowym lub na żądanie klienta, dostawcy lub partnera biznesowego przed akceptacją umowy.
W przypadku publicznie podanych danych kontaktowych osób fizycznych i prawnych wpisanych do rejestru publicznego lub w przypadku danych jawnych przekazywanych przez organy, organy administracji państwowej, urząd statystyczny, w szczególności dane z Rejestru Handlowego, Rejestrów Publicznych i Zbiorów Dokumentów i Rejestru Podmiotów Gospodarczych oraz innych rejestrów działalności gospodarczej lub danych publikowanych w interesie publicznym oraz w celu zapobiegania oszustwom podatkowym i innym.
Przeniesienie jest konieczne, aby chronić żywotny interes jednostki.
Przekazanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
Przeniesienie jest konieczne ze względu na nadrzędny powód związany z interesem publicznym.
Przeniesienie jest wymagane przez każde prawo, do którego DHO s.r.o.

Monitoring i zgodność z normami prawnymi

Nasza firma przeprowadza wewnętrzne audyty procesów i procedur obejmujących przetwarzanie danych osobowych, w celu przestrzegania ustalonych polityk i zasad.

Chcesz natychmiast zobaczyć system?

      

Interesuje Cię cena?Każdego dnia przybywają nowi klienci

Powiedzieli o nas:G-mont s. r. o.

Odkąd wprowadziliśmy dziennik online, nasi ludzie przestali marnować godziny pracy.

Vít Bukovský
Prezes G-mont sro - produkcja i serwis bram garażowych

Pizza line s. r. o.

Monitorowanie GPS LogBookie wykorzystujemy zarówno do monitorowania pojazdów, jak i do wyświetlania dostaw pizzy naszym kierowcom. Dzięki usłudze mamy szybki podgląd, które zlecenie zostało już zrealizowane oraz umożliwia kierowcom szybkie przesłanie adresu docelowego do nawigacji.


Współpracuję się z najlepszymi


Skontaktuj się z nami:
+420  w godzinach: 9-17 

      


® 2008 - 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone DHO S. R. O.
Ochrona danych osobowych